Kommunal informationsverksamhet 1979

SND-ID: snd0005-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001127

Ingår i samling hos SND: Utvärdering av kommunindelningsreformen

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Under sjuttiotalet var kommunsammanslagningarna och den kommunala verksamhetens expansion två bidragande orsaker till det ökade behovet av kommunal information. Undersökningen ingick som en del i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'. Enkäten, som utformades i samarbete med informationsenheten vid Svenska kommunförbundet, sändes i mars 1980 ut till samtliga kommuner i landet. För att möjliggöra en jämförelse över tid har ett flertal frågor hämtats från den enkät Kommunförbundet använde i sin undersökning 1974. De frågor som berör fysiska planfrågor skall i första hand jämföras med de frågor Örjan Wikforss ställde i sin undersökning 'Planinformation i verkligheten. Om informationsrutiner i fysisk planering' (Statens råd för byggnadsforskning 1979).
Enkäten innehöll frågor om kommun och invånarantal; kommunal informationstidning; sammanställning över kommunens service; kommunal informationscentral; kommunens annonsering; information till invandrare; riktad informationsverksamhet; allmän informationsverksamhet; beskrivning av en riktad in

... Visa mer..
Under sjuttiotalet var kommunsammanslagningarna och den kommunala verksamhetens expansion två bidragande orsaker till det ökade behovet av kommunal information. Undersökningen ingick som en del i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'. Enkäten, som utformades i samarbete med informationsenheten vid Svenska kommunförbundet, sändes i mars 1980 ut till samtliga kommuner i landet. För att möjliggöra en jämförelse över tid har ett flertal frågor hämtats från den enkät Kommunförbundet använde i sin undersökning 1974. De frågor som berör fysiska planfrågor skall i första hand jämföras med de frågor Örjan Wikforss ställde i sin undersökning 'Planinformation i verkligheten. Om informationsrutiner i fysisk planering' (Statens råd för byggnadsforskning 1979).
Enkäten innehöll frågor om kommun och invånarantal; kommunal informationstidning; sammanställning över kommunens service; kommunal informationscentral; kommunens annonsering; information till invandrare; riktad informationsverksamhet; allmän informationsverksamhet; beskrivning av en riktad informationsverksamhet; beskrivning av en allmän informationsverksamhet; uppföljning av informationsverksamheten; kontakter med ortspressen; anställda med informationsuppgifter; informationsverksamhetens organisering och kostnader för verksamheten; information om översiktlig plan; information om detaljplan; behandling av inkommande synpunkter i fysiska planfrågor.

Syfte:

Ge en aktuell bild av de svenska kommunernas åtgärder för att informera allmänheten Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sveriges kommuner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-01-01 – 1979-12-31

Variabler

164

Antal individer/objekt

277

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

99%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-03
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Instrument: Enkät till kommunerna (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Iris Alfredsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Markanvändning och planering (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brantgärde, L., Alfredsson, I., & Sjölin, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitik, massmedier och medborgare : Studier av kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal opinionsbildning (Ds Kn 1981:13). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06407-3.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06407-3

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138903186

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-11-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21