Socialisation till idrott 1974: En tvärnationell studie - Sverige

SND-ID: snd0004-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/vqq9-1k59

Tillhörande dokumentation

Citering

Alternativ titel

CNP

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Pedagogiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den svenska delen av ett internationellt forskningsprojekt där ca femton olika länder deltog. Syftet med projektet som helhet var att göra jämförelser mellan olika kulturer och länder vad gäller socialisation till idrott. I detta syfte ingick bland annat att: a) kartlägga omfattningen och i vilken grad som individer socialiseras till olika samhällens idrottssystem; b) försöka förklara socialisationsprocessen till idrottssystemet så som den gestaltar sig för elitidrottare och folk i allmänhet; c) undersöka om graden av socialisation till idrott varierar mellan olika länder. Det svenska frågeformuläret - en nedbantad version av det kanadensiska originalformuläret - var indelat i tre huvuddelar. Den första delen utgjordes av retrospektiva frågor om idrott och fritidsförhållanden i åldern 7-12 år (grundskolans låg- och mellanstadium). Andra delen av formuläret behandlade individens nuvarande situation (15-16 år) vad gäller idrott och fritid och i den tredje delen fanns en del frågor om attityder till idrott samt frågor som täckte av bakgrundsfaktorer av olika slag. Flera av frågorna i för

... Visa mer..
Detta är den svenska delen av ett internationellt forskningsprojekt där ca femton olika länder deltog. Syftet med projektet som helhet var att göra jämförelser mellan olika kulturer och länder vad gäller socialisation till idrott. I detta syfte ingick bland annat att: a) kartlägga omfattningen och i vilken grad som individer socialiseras till olika samhällens idrottssystem; b) försöka förklara socialisationsprocessen till idrottssystemet så som den gestaltar sig för elitidrottare och folk i allmänhet; c) undersöka om graden av socialisation till idrott varierar mellan olika länder. Det svenska frågeformuläret - en nedbantad version av det kanadensiska originalformuläret - var indelat i tre huvuddelar. Den första delen utgjordes av retrospektiva frågor om idrott och fritidsförhållanden i åldern 7-12 år (grundskolans låg- och mellanstadium). Andra delen av formuläret behandlade individens nuvarande situation (15-16 år) vad gäller idrott och fritid och i den tredje delen fanns en del frågor om attityder till idrott samt frågor som täckte av bakgrundsfaktorer av olika slag. Flera av frågorna i första och andra delen av formuläret var identiska. Skillnaden var bara att i det första fallet gällde att tänka sig tillbaka i tiden vid besvarandet av frågorna medan det i den andra delen avsåg den aktuella situationen. Undersökningens viktigaste frågeområden var: Aktivt och passivt idrottsintresse; Intresse för och deltagande i tävlingsidrott; Favoritidrotter och idrottsidoler; Faktorer som påverkat intresse för och deltagande i idrott; Egen idrottskapacitet; Medlemskap i idrottsföreningar och andra föreningar; Motiv för att idrotta respektive att inte hålla på med idrott; Inställning till olympiska spel; Bakgrundsvariabler såsom nationalitet, födelseort, faderns yrke, föräldrarnas utbildning, typ av bostad, antal syskon m.m.

Syfte:

Jämförelser mellan olika kulturer och länder vad gäller socialisation till idrott Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-03-01 – 1974-04-01

Variabler

809

Antal individer/objekt

479

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

97%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-03-01 – 1974-04-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Pedagogiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Idrottens forskningsråd
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08