Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2009

SND-ID: ext0189-1.

Ingår i samling hos SND: Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad rorId

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2009 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2009 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Göteborg. Frågeformuläret besvarades av totalt 2098 individer från tilläggsurvalet, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 50 procent.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 3332 individer.

Frågeblanketten bestod av 77 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 135 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s Registret över total

... Visa mer..
Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2009 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2009 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Göteborg. Frågeformuläret besvarades av totalt 2098 individer från tilläggsurvalet, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 50 procent.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 3332 individer.

Frågeblanketten bestod av 77 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 135 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret, inkomst- och taxeringsregistret och Geodatabasen.

Syfte:

Syftet med den nationella undersökningen var att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Syftet med urvalet för Göteborgs Stad var att ta reda på hur befolkningen i Göteborgs Stad mår och lever. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Götebrog i åldern 16-84 år. Antalet individer i ramen var 402 936 den 31/12 2008.

Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Därefter drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Göteborg så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom respektive stratum har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-03-17 – 2009-06-23

Antal individer/objekt

2098

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03-17 – 2009-06-23
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs Stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information
Publikationer