Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende

SND-ID: ext0134-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Katarina Wilhelmson - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Synneve Dahlin-Ivanoff - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi rorId

Beskrivning

Interventionen ”Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende" bedrivs inom Mölndals kommun, och inkluderar den kommunala vård- och omsorgen, sjukhus, samt primärvård. Studien hade en deskriptiv, analytisk och experimentell design. Interventionen genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna randomiserades till interventions- eller kontrollgrupp.

Interventionsgrupp: Interventionen omfattade en tidig geriatrisk bedömning, tidigt familjestöd, en kontaktsköterska med ett multiprofessionellt team och medverkan av den äldre och de anhöriga vid planeringsprocessen.
Kontrollgrupp: Kontrollgruppen fick traditionell vård och uppföljning.

Studiegruppen inkluderade 161 äldre personer som sökte vård på akutmottagningen på Mölndals sjukhus under perioden oktober 2008 till juni 2010 och som skrevs ut till sina egna hem i Mölndals kommun.

En baslinjeintervju och bedömning gjordes inom en vecka efter utskrivningen. I vissa fall var det inte möjligt att göra baslinjeintervjun så snart, främst för att den sårbara äldre personen inte hade tillräckligt med styrka. Uppföljande datainsa

... Visa mer..
Interventionen ”Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende" bedrivs inom Mölndals kommun, och inkluderar den kommunala vård- och omsorgen, sjukhus, samt primärvård. Studien hade en deskriptiv, analytisk och experimentell design. Interventionen genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna randomiserades till interventions- eller kontrollgrupp.

Interventionsgrupp: Interventionen omfattade en tidig geriatrisk bedömning, tidigt familjestöd, en kontaktsköterska med ett multiprofessionellt team och medverkan av den äldre och de anhöriga vid planeringsprocessen.
Kontrollgrupp: Kontrollgruppen fick traditionell vård och uppföljning.

Studiegruppen inkluderade 161 äldre personer som sökte vård på akutmottagningen på Mölndals sjukhus under perioden oktober 2008 till juni 2010 och som skrevs ut till sina egna hem i Mölndals kommun.

En baslinjeintervju och bedömning gjordes inom en vecka efter utskrivningen. I vissa fall var det inte möjligt att göra baslinjeintervjun så snart, främst för att den sårbara äldre personen inte hade tillräckligt med styrka. Uppföljande datainsamling skedde vid 3, 6 och 12 månader, samt 2 år efter baslinjemätningen.

Syfte:

Projektet syftar till att skapa en sammanhållen vårdkedja för äldre sårbara personer, från akutmottagning ut i det egna hemmet, och därmed ett bättre omhändertagande med ökad vårdkvalitet för den enskilde och ökad kostnadseffektivitet för samhället.

Datasetet innefattar deltagarna i interventionsgruppen och kontrollgruppen, totalt 161 personer. Interventionens baslinjemätning genomfördes mellan oktober 2008 och juni 2010 och därefter skedde uppföljning vid 3, 6 och 12 månader. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Populationen baseras på äldre personer som sökt vård på akutmottagningen på Mölndals sjukhus under perioden oktober 2008 till juni 2010, och som blivit utskrivna till sina egna hem inom Mölndals kommun.

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Studiens deltagare rekryterades vid akutavdelningar på Mölndals sjukhus. Inklusionskriterier var 80 år och äldre, eller personer mellan 65-79 år med minst en kronisk sjukdom samt beroende av minst en aktivitet i det dagliga livet. Exklusionskriterier var akut svår sjukdom med omedelbart behov av bedömning och behandling av läkare (inom tio minuter), demens (eller svår kognitiv svikt) och palliativ vård. En sjuksköterska med geriatrisk kompetens screenade de flesta av patienterna under hennes arbetspass för att se om de uppfyllde inklusionskriterierna. Om så var fallet informerade sköterskan, såväl skriftligt som muntligt, om studien. Informationen innehöll en beskrivning av studien, hur den skulle genomföras och vad som förväntades av dem som ville delta. Det fanns även möjlighet att ställa frågor. Det betonades att deltagandet i studien var helt frivilligt. Av alla som bjöds in att delta var 17 inbjudna per brev, då dessa redan hunnit skrivas ut innan sjuksköterskan hann fråga dem. De som valde att delta i studien randomiserades till intervention eller kontroll, med hjälp av ett system med og

... Visa mer..
Studiens deltagare rekryterades vid akutavdelningar på Mölndals sjukhus. Inklusionskriterier var 80 år och äldre, eller personer mellan 65-79 år med minst en kronisk sjukdom samt beroende av minst en aktivitet i det dagliga livet. Exklusionskriterier var akut svår sjukdom med omedelbart behov av bedömning och behandling av läkare (inom tio minuter), demens (eller svår kognitiv svikt) och palliativ vård. En sjuksköterska med geriatrisk kompetens screenade de flesta av patienterna under hennes arbetspass för att se om de uppfyllde inklusionskriterierna. Om så var fallet informerade sköterskan, såväl skriftligt som muntligt, om studien. Informationen innehöll en beskrivning av studien, hur den skulle genomföras och vad som förväntades av dem som ville delta. Det fanns även möjlighet att ställa frågor. Det betonades att deltagandet i studien var helt frivilligt. Av alla som bjöds in att delta var 17 inbjudna per brev, då dessa redan hunnit skrivas ut innan sjuksköterskan hann fråga dem. De som valde att delta i studien randomiserades till intervention eller kontroll, med hjälp av ett system med ogenomskinliga kuvert. Alla deltagare undertecknade en skriftlig medgivande. Studien inleddes med en pilotstudie som inkluderade de första tio deltagarna. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-10 – 2011-07

Antal individer/objekt

161

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10 – 2011-07
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10 – 2011-07
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10 – 2011-07
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Mölndals kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Etikprövning

Göteborg - dnr 413-08

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wilhelmson K, Duner A, Eklund K, Gosman-Hedström G, Blomberg S, Hasson H, Gustafsson H, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S. Design of a randomized controlled study of a multi-professional and multidimensional intervention targeting frail elderly people. BMC Geriatr. 2011 May 14;11:24. doi: 10.1186/1471-2318-11-24.
Läs fulltext

Wilhelmson K, Fritzell E, Eklund K, Dahlin-Ivanoff S. Life satisfaction and frailty among older adults. Health Psychology Research 2013 1 (3): 167-172. doi: 10.4081/hpr.2013.e32
Läs fulltext

Berglund H, Dunér A, Blomberg S, Kjellgren K. Care planning at home: a way to increase the influence of older people? Int J Integr Care. 2012 Aug 10;12:e134.
Läs fulltext

Ebrahimi Z, Dahlin-Ivanoff S, Ekund K, Jakobsson A, Wilhelmson K. Self-rated health and health strengthens factors in community living frail elders. Accepted for publication in Journal of Advanced Nursing.

Ottenvall-Hammar I, Ekelund C, Wilhelmson K, Eklund K. Impact on Participation and Autonomy for older persons and its Validity and Reliability. In press Health Psychology Research. Doi 10.4081/hpr.2014.1825

Bångsbo A, Dunér A, Lidén E. Patient participation in the discharge planning conference. Int J Integr Care. 2014 Nov 6;14:e030.
Läs fulltext

Berglund H, Hasson H, Kjellgren K, Wilhelmson K. Effects of a continuum of care intervention on frail older persons' life satisfaction: a randomized controlled study. J Clin Nurs. 2014 Oct 8. doi: 10.1111/jocn.12699.

Dunér A. Care planning and decision making in teams in Swedish elderly care - a study of interprofessional collaboration and professional boundaries. J Interprof Care. 2013 May;27(3):246-53. doi: 10.3109/13561820.2012.757730.

Berglund H, Blomberg S, Dunér A, Kjellgren K (accepted) Organizing integrated care for older persons: strategies in Sweden during the past decade. Journal of Health Organization and Management.

Eklund K, Wilhelmson K, Gustafsson H, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S. One-year outcome of frailty indicators and activities of daily living following the randomised controlled trial: "Continuum of care for frail older people". BMC Geriatr. 2013 Jul 22;13:76. doi: 10.1186/1471-2318-13-76.
Läs fulltext

Ebrahimi Z, Wilhelmson K, Eklund K, Moore CD, Jakobsson A Health despite frailty: exploring influences on frail older adults' experiences of health. Geriatr Nurs. 2013 Jul-Aug;34(4):289-94. doi: 10.1016/j.gerinurse.2013.04.008.

Ekelund, C, Dahlin-Ivanoff, S, Eklund, K. Self-determination and older people--a concept analysis. Scand J Occup Ther. 2014 Mar;21(2):116-24. doi: 10.3109/11038128.2013.853832.

Berglund H, Wilhelmson K, Blomberg S, Dunér A, Kjellgren K, Hasson H. Older people's views of quality of care: a randomised controlled study of continuum of care. J Clin Nurs. 2013 Oct;22(19-20):2934-44. doi: 10.1111/jocn.12276.

Ebrahimi Z, Wilhelmson K, Moore CD, Jakobsson A. Frail elders' experiences with and perceptions of health. Qual Health Res. 2012 Nov;22(11):1513-23. doi: 10.1177/1049732312457246.

Dunér A, Blomberg S, Hasson H. Implementing a continuum of care model for older people-results from a Swedish case study. Int J Integr Care. 2011 Oct;11:e136. Epub 2011 Nov 18.

Wilhelmson K, Eklund K, Gustafsson H, Larsson A-C, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S. Skörhet bra begrepp för att hitta äldre stort behov av vård och omsorg. Läkartidningen 2012; 109 (16): 826-827.

Wilhelmson K, Dunér A, Eklund K, Gosman-Hedström, G, Gustafsson H, Dahlin-Ivanoff S. Bättre vård och omsorg för multisjuka äldre kräver samverkan och ansvariga vårdgivare. Läkartidningen 2009; 48: 3273-4.

Fornazar R, Spak F, Dahlin-Ivanoff S, Wilhelmson K. Alcohol consumption among the oldest old and how it changes during two years. ISRN Geriatrics 2013. Article ID 671218, 10 pages. doi:10.1155/2013/671218.

Ottenvall Hammar I, Dahlin-Ivanoff S, Wilhelmson K, Eklund K. Shifting between self-governing and being governed: a qualitative study of older persons' self-determination. BMC Geriatrics 2014,14:126 doi:10.1186/1471-2318-14-126.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.