BIG3 - Undersökning

SND-ID: ext0129-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Ulf Malmqvist - Region Skåne

Forskningshuvudman

Region Skåne

Beskrivning

BIG3 är ett skånskt forskningsprojekt där namnet BIG3 syftar på tre av våra folksjukdomar: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer. Det övergripande målet med BIG3 är att förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för bättre och en mer individualiserad behandling. BIG3 är en öppen prospektiv longitudinell kohortstudie i Skåne.
Som ett första steg kommer ungefär 100 000 skåningar mellan 45 och 75 år att få möjlighet att besvara en enkät med frågor om livsstil, boendemiljö och tobaksvanor. Sedan kommer ca 10 000 individer från de som besvarat enkäten att kallas till att genomgå undersökningar. Dessa innefattar bland annat EKG, skiktröntgen av hjärta och lungor, lungfunktionsundersökningar och blodprover. Blodproverna analyseras dels direkt med avseende på ett antal markörer och lagras även i en biobank för senare analys. Målet är att försöka få ca 50% rökare i kohorten.

I slutändan vill man veta vilka individer som löper en större risk att utveckla en el

... Visa mer..
BIG3 är ett skånskt forskningsprojekt där namnet BIG3 syftar på tre av våra folksjukdomar: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer. Det övergripande målet med BIG3 är att förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för bättre och en mer individualiserad behandling. BIG3 är en öppen prospektiv longitudinell kohortstudie i Skåne.
Som ett första steg kommer ungefär 100 000 skåningar mellan 45 och 75 år att få möjlighet att besvara en enkät med frågor om livsstil, boendemiljö och tobaksvanor. Sedan kommer ca 10 000 individer från de som besvarat enkäten att kallas till att genomgå undersökningar. Dessa innefattar bland annat EKG, skiktröntgen av hjärta och lungor, lungfunktionsundersökningar och blodprover. Blodproverna analyseras dels direkt med avseende på ett antal markörer och lagras även i en biobank för senare analys. Målet är att försöka få ca 50% rökare i kohorten.

I slutändan vill man veta vilka individer som löper en större risk att utveckla en eller flera av de tre sjukdomarna och varför en del verkar ha ett skydd.

Syfte:

Målet med BIG3 är att öka förståelsen och minska sjukligheten / dödligheten i kroniska sjukdomar som KOL, lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar, och förbättra vården och livskvaliteten för personer med dessa sjukdomar.

I det andra steget kommer ca 10 000 individer, av dem som skickat in enkäten, slumpmässigt att bjudas in till undersökning på Skånes universitetssjukhus. Fram till och med september 2014 var det ca 1000 individer som genomgått undersökning. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

100 000 individer i åldern 45-77 år, boende i Skåne.

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Administrativ information

Etikprövning

Lund - dnr 2011/371, 2012474, 2013/350, 2013/856 samt 2014/535

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer