En studie av väntetid till graviditet och missfall - Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare: kvinnor som arbetat inom livsmedelsindustrin

SND-ID: ext0070-3.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Forskningshuvudman

Region Skåne - Arbets- och Miljömedicin

Beskrivning

Studien är baserad på kohorter av kvinnor som arbetat inom gummiindustrin eller varit gifta med män som arbetat inom gummiindustrin, samt kvinnor som varit medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet (kontroller). Samtliga kvinnor var födda 1960 eller senare, vilket var ett inklusionskriterium i studien. Telefonintervjuer genomfördes med 174 kvinnor som arbetat inom gummiindustrin, 379 hustrur till män som arbetat inom gummiindustrin och 403 kvinnor som arbetat inom livsmedelsindustrin. I intervjuerna samlades data in angående väntetid till graviditet (time to pregnancy; TTP) och graviditetsutfall för kvinnornas samtliga graviditeter. Vidare ställdes frågor om livsstilsfaktorer (tex rökning), arbetsplatsexponeringar och diverse ergonomiska belastningar före och under graviditeterna.

Syfte:

Att undersöka om arbete i svensk gummiindustri negativt påverkar väntetid till graviditet och medför en ökad risk för missfall

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2008

Antal individer/objekt

403

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

15%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006 – 2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Arbets- och Miljömedicin

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer