OLIN-studierna

SND-ID: ext0017-1.

Skapare/primärforskare

Eva Rönmark - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anne Lindberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bo Lundbäck - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin rorId

Beskrivning

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. OLIN-studierna är en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått i Norrbotten sedan 1985. Fokus ligger på astma, allergi, kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnapné samt hälsoekonomi.
OLIN-studierna utvecklats från ett forskningsprojekt till en idag omfattande forskningsverksamhet med flera forskningslinjer. I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från Norrbottens läns landsting, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Luleå Tekniska Universitet. Syftet med infrastrukturen är att möjliggöra studier inriktade mot nya kunskaper som kan användas för primär och sekundär prevention. Studierna är tvärvetenskapliga och sträcker sig från klassisk epidemiologi och kliniska studier till studier om cellulära mekanismer, proteomik och genetik.
Totalt har mer än 50 000 individer i åldrarna 7-91 år medverkat. De bildar befolkningsbaserade kohorter, slumpvis utvalda. Det har genomförts tvärsnittsstudier och prospektiva uppföljningar av kohorterna, många av dem vid flera tillfä

... Visa mer..
OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. OLIN-studierna är en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått i Norrbotten sedan 1985. Fokus ligger på astma, allergi, kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnapné samt hälsoekonomi.
OLIN-studierna utvecklats från ett forskningsprojekt till en idag omfattande forskningsverksamhet med flera forskningslinjer. I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från Norrbottens läns landsting, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Luleå Tekniska Universitet. Syftet med infrastrukturen är att möjliggöra studier inriktade mot nya kunskaper som kan användas för primär och sekundär prevention. Studierna är tvärvetenskapliga och sträcker sig från klassisk epidemiologi och kliniska studier till studier om cellulära mekanismer, proteomik och genetik.
Totalt har mer än 50 000 individer i åldrarna 7-91 år medverkat. De bildar befolkningsbaserade kohorter, slumpvis utvalda. Det har genomförts tvärsnittsstudier och prospektiva uppföljningar av kohorterna, många av dem vid flera tillfällen.

Forskningen bedrivs i fyra forskningslinjer:

1. Astma och allergi bland vuxna:
I denna delstudie undersöks reell förekomst av astma och KOL i befolkningen. Samarbete sker med bla. Karolinska Institutet, och Göteborgs Univeritet. Som ett led i FinEsS-studierna har under 2010 kliniska undersökningar av slumpurval av de som medverkande i den senaste enkätundersökningen 2006 avslutats i Norrbotten. Motsvarande studier genomförs parallellt i Stockholm och Göteborg. Långtidsuppföljning av astma påbörjas 2011.

2. Astma och allergi bland barn:
I denna delstudie följs stora populationsbaserade barnkohorter följs över tiden. Den första studien bland barn startade 1996. Studierna är fokuserade på insjuknande i och tillfrisknande från astma och allergisk sensibilisering, samt faktorer relaterade till detta. Även studier av trender i förekomst av astma och allergisk sjukdom ingår. Av särskilt intresse är sambandet mellan allergenexponering, allergisk sensibilisering och utveckling av allergisk sjukdom, samt effekter av miljöexponeringar. En ny forskningsgren inriktad mot födoämnesallergi har nyligen startat i samarbete med pediatriska kliniken, Umeå universitet.

3. KOL, som också innefattar obstruktivt sömnapné syndrom (OSAS):
I denna delstudie studeras naturalförloppet vid KOL genom en fall-kontroll studie bestående av 993 individer med KOL och lika många personer utan KOL. Gruppen har sedan 2005 undersöks årligen med bl.a. lungfunktionsmätningar och intervjuer. Av särskilt intresse är reell dödlighet i KOL och snabb försämring av lungfunktion, annan sjuklighet som hjärtsjukdom och cancer, hälsoekonomi och livskvalitet.

4. Hälsoekonomi
OLIN-studierna ingår i de så kallade FinEsS-studierna är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Estland och Sverige för studier av framförallt astma, allergi och KOL. Där ingår ytterligare ca 50000 individer. Basen, ledningen och beslutsfunktionerna för OLIN-studierna liksom FinEsS-studierna är samlade i Norrbotten.

Syfte:

Att möjliggöra studier inriktade mot nya kunskaper som kan användas för primär och sekundär prevention av kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma och allergi bland barn och vuxna. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 7-91 år och bosatta i Norrbotten

Antal individer/objekt

50000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01 – 2010-12-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01 – 2010-12-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01 – 2010-12-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Medverkande

Region Norrbotten

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lundbäck B, Nyström L, Rosenhall L, Stjernberg N. Obstructive lung disease in northern Sweden: respiratory symptoms assessed in a postal survey. Eur Respir J. 1991 Mar;4(3):257-66.

Lundbäck B, Stjernberg N, Rosenhall L, Lindström M, Jönsson E, Andersson S. Methacholine reactivity and asthma. Report from the Northern Sweden Obstructive Lung Disease Project. Allergy. 1993 Feb;48(2):117-24.

Rönmark E, Lundbäck B, Jönsson E, Jonsson AC, Lindström M, Sandström T. Incidence of asthma in adults--report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study. Allergy. 1997 Nov;52(11):1071-8.

Rönmark E, Jönsson E, Lundbäck B. Remission of asthma in the middle aged and elderly: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden study. Thorax. 1999 Jul;54(7):611-3.

Rönmark E, Jönsson E, Platts-Mills T, Lundbäck B. Incidence and remission of asthma in schoolchildren: report from the obstructive lung disease in northern Sweden studies. Pediatrics. 2001 Mar;107(3):E37.

Perzanowski MS, Rönmark E, Platts-Mills TA, Lundbäck B. Effect of cat and dog ownership on sensitization and development of asthma among preteenage children. Am J Respir Crit Care Med. 2002 Sep 1;166(5):696-702.

Rönmark E, Perzanowski M, Platts-Mills T, Lundbäck B; Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study Group. Four-year incidence of allergic sensitization among schoolchildren in a community where allergy to cat and dog dominates sensitization: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study Group. J Allergy Clin Immunol. 2003 Oct;112(4):747-54.

Lundbäck B, Lindberg A, Lindström M, Rönmark E, Jonsson AC, Jönsson E, Larsson LG, Andersson S, Sandström T, Larsson K; Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies. Not 15 but 50% of smokers develop COPD?--Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies. Respir Med. 2003 Feb;97(2):115-22.

Lindberg A, Jonsson AC, Rönmark E, Lundgren R, Larsson LG, Lundbäck B. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease according to BTS, ERS, GOLD and ATS criteria in relation to doctor's diagnosis, symptoms, age, gender, and smoking habits. Respiration. 2005 Sep-Oct;72(5):471-9.

Lindberg A, Eriksson B, Larsson LG, Rönmark E, Sandström T, Lundbäck B. Seven-year cumulative incidence of COPD in an age-stratified general population sample. Chest. 2006 Apr;129(4):879-85.

Lindberg A, Jonsson AC, Rönmark E, Lundgren R, Larsson LG, Lundbäck B. Ten-year cumulative incidence of COPD and risk factors for incident disease in a symptomatic cohort. Chest. 2005 May;127(5):1544-52.

Lundbäck B, Eriksson B, Lindberg A, Ekerljung L, Muellerova H, Larsson LG, Rönmark E. A 20-year follow-up of a population study-based COPD cohort-report from the obstructive lung disease in Northern Sweden studies. COPD 2009 Aug;6(4):263-71.
Swepub | Till lärosätets (umu) databas | Till lärosätets (gu) databas

Jansson SA, Lindberg A, Ericsson A, Borg S, Rönmark E, Andersson F, Lundbäck B. Cost differences for COPD with and without physician-diagnosis. COPD 2005 Dec;2(4):427-34.

Jansson SA, Rönmark E, Forsberg B, Löfgren C, Lindberg A, Lundbäck B. The economic consequences of asthma among adults in Sweden. Respir Med. 2007 Nov;101(11):2263-70.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.