SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2011

SND-ID: ext0010-4.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för social forskning (SOFI) rorId

Beskrivning

SWEOLD är en riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Urvalet består av personer som tidigare ingått i urvalet i någon av levnadsnivåundersökningarna (LNU) men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. Den första datainsamlingen genomfördes 1992 och följdes upp 2002, 2004, 2011 och 2014. År 2004 och 2014 omfattade undersökningen personer som var 70 år och äldre. En ny datainsamling inleds under 2021.

SWEOLD är länkad till LNU som har genomförts regelbundet sedan 1968. Denna longitudinella databas erbjuder således möjlighet att följa personer över en 50-årsperiod. Utöver panelurvalet är SWEOLD också kompletterat med ett extra representativt urval av äldre kvinnor och män. I och med att LNU och SWEOLD är nationellt representativt vid varje intervjuomgång kan datamaterialen även användas för tvärsnittsanalyser.

SWEOLD innehåller information om de äldres faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för äldre människors liv, t.ex. hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter. En rad enkla tester ingår för att

... Visa mer..
SWEOLD är en riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Urvalet består av personer som tidigare ingått i urvalet i någon av levnadsnivåundersökningarna (LNU) men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. Den första datainsamlingen genomfördes 1992 och följdes upp 2002, 2004, 2011 och 2014. År 2004 och 2014 omfattade undersökningen personer som var 70 år och äldre. En ny datainsamling inleds under 2021.

SWEOLD är länkad till LNU som har genomförts regelbundet sedan 1968. Denna longitudinella databas erbjuder således möjlighet att följa personer över en 50-årsperiod. Utöver panelurvalet är SWEOLD också kompletterat med ett extra representativt urval av äldre kvinnor och män. I och med att LNU och SWEOLD är nationellt representativt vid varje intervjuomgång kan datamaterialen även användas för tvärsnittsanalyser.

SWEOLD innehåller information om de äldres faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för äldre människors liv, t.ex. hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter. En rad enkla tester ingår för att mäta fysisk och kognitiv förmåga. Indirekta intervjuer används i de fall den äldre på grund av fysisk eller kognitiv oförmåga inte kan delta själv. De indirekta intervjuerna genomförs i första hand med en nära anhörig eller vårdpersonal med kunskaper om den äldre personen.

Den fjärde SWEOLD-undersökningen genomfördes 2011. Urvalet bestod av 829 personer födda år 1934 och tidigare, och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU). Detta urval kompletterades med ett extraurval av 335 kvinnor och män i åldern 85–99 år. Den totala svarsfrekvensen var 86,2% (n=931).

Till största delen användes personliga besöksintervjuer för att samla in data, men i vissa fall användes telefonintervjuer eller postenkäter. Direkta intervjuer genomfördes med 73,7% av respondenterna och 20,1% var indirekta intervjuer med någon nära anhörig eller vårdpersonal. För 6,2% av respondenterna genomfördes så kallade mixade intervjuer, där respondenten själv medverkade men hade stöd av en anhörig eller annan närstående under intervjun. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Den svenska befolkningen i åldrarna över 75 år

Studiedesign

Kohortstudie: Prospektiv

Kohortstudie

Observationsstudie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet har varierat något mellan undersökningsåren. Urvalet för varje år specificeras nedan.

1992: De personer som tidigare blivit intervjuade minst en gång i den svenska levnadsnivåundersökningen (LNU), och som var 77 år och äldre.
2002: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 76 år och äldre.
2004: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 69 år och äldre.
2011: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 76 år och äldre. Samt ett extra representativt urval av personer som var 85–99 år gamla.
2014: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 70 år och äldre. Samt överlevarna från extraurvalet som drogs 2011.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – Pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86.2%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01 – 2011-09-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för social forskning (SOFI)

Finansiering 1

 • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 91-0150

Finansiering 2

 • Finansiär: Medicinvetenskapliga forskningsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: B92-27Ä-09997-01

Finansiering 3

 • Finansiär: Forskningsrådsnämnden
 • Diarienummer hos finansiär: 910245:6-5/86

Finansiering 4

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2001-6651

Finansiering 5

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2009-6183

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-06324; 2020-04118

Publikationer

Lennartsson C, Agahi N, Hols Salén L, Kelfve S, Kåreholt I, Lundberg O, Parker, M.G., & Thorslund, M. 2014. Data Resource Profile: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43(3), 731-738, DOI: 10.1093/ije/dyu057.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyu057

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.