Jämförbarhet av jämförande toxicitet: insekters känslighet för imidakloprid visar enorma variationer mellan arter såväl som inom arter

SND-ID: 2024-84. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/w6ct-z602

Citering

Alternativ titel

Imidacloprid sensitivity across insect taxa

Skapare/primärforskare

Nicolas Nagloo - Lunds universitet, Institutionen för biologi

Elisa Rigosi - Lund Universitet, Institutionen för biologi

Lina Herbertsson - Lund Universitet, Institutionen för biologi

David O'Carroll - Lund Universitet, Institutionen för biologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för biologi rorId

Diarienummer hos huvudman

FORMAS 2018-01466

VR 2021-03194

VR 2018-03452

Beskrivning

Våra tabelldata består av en mycket omfattande samling av LC50- och LD50-värden för imidakloprid över insektstaxa. Den är begränsad till vuxna insekter och innehåller en rad variabler som kroppsmassa, bekämpningsmedelssammansättning, exponeringslängd, geografiskt ursprung, insektsstam etc. Filen kan nås av alla program som har tillgång till kalkylblad (t.ex. excel, R, matlab) .

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Vuxna insekter exponerade för imidakloprid.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Systematisk urval av litteraturen med hjälp av en specifik fråga i Web of Sciences sökmotor kompletterat med ytterligare artiklar som författarna hade förhandskunskaper om. Den specifika frågesträngen som används finns i README-filen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 2023

Variabler

29

Antal individer/objekt

818

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 20220993

Finansiering 2

  • Finansiär: Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-01466

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: VR 2021-03194
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Övrigt (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

NAGLOO, N., RIGOSI, E., HERBERTSSON, L., O'CARROLL, C. D. 2024. Comparability of comparative toxicity: insect sensitivity to imidacloprid reveals huge variations across species but also within species. Proceedings of the Royal Society B.
DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2023.2811

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-04-30