Motorisk planering hos barn/unga med autismspektrumtillstånd: beteende- och hjärnavbildningsdata

SND-ID: 2024-66. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/86jq-fn49

Citering

Alternativ titel

CHAMP fMRI

Skapare/primärforskare

Erik Domellöf - Umeå universitet, Institutionen för psykologi orcid

Hanna Hjärtström - Umeå universitet, Institutionen för psykologi orcid

Anna-Maria Johansson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik orcid

Thomas Rudolfsson - Högskolan i Gävle, Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap orcid

Sara Stillesjö - Umeå universitet, Institutionen för psykologi orcid

... Visa mer..

Erik Domellöf - Umeå universitet, Institutionen för psykologi orcid

Hanna Hjärtström - Umeå universitet, Institutionen för psykologi orcid

Anna-Maria Johansson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik orcid

Thomas Rudolfsson - Högskolan i Gävle, Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap orcid

Sara Stillesjö - Umeå universitet, Institutionen för psykologi orcid

Daniel Säfström - Umeå universitet, Institutionen för medicinsk och translationell biologi orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för psykologi rorId

Diarienummer hos huvudman

KAW 2020.0200

Beskrivning

Data som lagras här omfattar beteendedata, främst kinematiska (t ex reaktionstider, duration) och neuropsykologiska (t ex arbetsminne, kognitiv planering, finmotorik), och funktionell hjärnavbildningsdata (fMRI) i form av kontrastfiler. Kontrastfil öppnas med mjukvara för formatet Neuroimaging Informatics Technology Initiative (NIfTI). Data har samlats in inom ramen för ett projekt (CHAMP) som undersöker målinriktade manuella sekventiella rörelser hos autistiska och neurotypiska individer.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data med uppgifter om hälsa

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Populationen omfattar neurotypiska vuxna (18-40 år), barn/unga med autismspektrumtillstånd (12-16 år) och neurotypiska barn/unga (12-16 år). Barnen/ungdomarna kommer att undersökas vid ett ytterligare mättillfälle 1 år efter det första (longitudinell ansats).

Studiedesign

Experimentell studie

Beskrivning av studiedesign

Studien omfattar både en tvärsektionell och longitudinell ansats för att undersöka skillnader och likheter i hjärnaktivering i samband med utförande och observation av visuellt guidade målinriktade sekventiella manuella rörelser vid två mättillfällen (T1-T2) gällande barn/unga med autismspektrumtillstånd och neurotypiska barn/unga, också som jämfört med neurotypiska vuxna (guldstandard för fullt utvecklad uppgiftsrelaterad prediktiv förmåga) vid T1.

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Barnen/ungdomarna med autismspektrumtillstånd rekryteras genom ett upparbetat samarbete med Habiliteringscentrum, Region Västerbotten. Neurotypiska barn och vuxna rekryteras genom annonsering i Umeå-området och genom bekvämlighetsurval.

Tidsperiod(er) som undersökts

2023 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data som samlas in inom projektet baseras på neuropsykologiska mått (Wechsler Adult Intelligence Scale, Fourth Edition; WAIS-IV; Wechsler Intelligence Scale for Children, Fifth Edition, WISC-V; Corsi Block-Tapping Test; Delis-Kaplan Executive Functions System, D-KEFS, Tornet; Grooved Pegboard Test), mått på autistiska drag (Autism Spectrum Quotient, AQ); funktionell magnetresonansavbildning (fMRI); strukturell hjärnavbildning (Diffustion Tensor Imaging, DTI; Synthetic MR, SyMR).
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023 – 2026
  • Datainsamlare: Umeå universitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för psykologi

Finansiering

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: KAW 2020.0200
  • Projektnamn på ansökan: Motorisk planering hos barn/unga med autismspektrumtillstånd: vad händer i hjärnan?
  • Information om finansiering: Finansiering kopplad till Wallenberg Academy Fellow (WAF) förlängningsanslag (2020-2025) tilldelat primärforskaren.

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2022-01513-01

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Barn (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Neurovetenskaper (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Domellöf, E., Hjärtström, H., Johansson, A.-M., Rudolfsson, T., Stillesjö, S., & Säfström, D. (2023). Brain activations during execution and observation of visually guided sequential manual movements in autism and in typical development: A study protocol. doi:10.1101/2023.12.10.23299792
DOI: https://doi.org/10.1101/2023.12.10.23299792
SwePub: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-218496

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-03-26