Naturvärdeskarta Skog (NVK skog)

SND-ID: 2024-49. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/wa6j-4b84

Citering

Skapare/primärforskare

Bengt Gunnar Jonsson - Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling orcid

Jakub Bubnicki - Polska Vetenskapsakademien, Division of Population Ecology, Białowieża, Poland orcid

Per Angelstam - Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan orcid

Grzegorz Mikusiński - Sveriges lantbruksuniversitetet, Skogsmästarskolan orcid

Johan Svensson - Sveriges lantbruksuniversitetet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling rorId

Diarienummer hos huvudman

MIUN 2023/448

Beskrivning

NVK skog har tagits fram genom så kallad maskininlärning (Artificiell Intelligens) som en del av ett forskningsprojekt finansierat av Naturvårdsverket. NVK skog bygger på en modellering av ett stort antal biofysiska och socio-ekonomiska variabler, inklusive förekomsten av kända värdekärnor i skog, och tillhandahåller en heltäckande skattning av den relativa sannolikheten att enskilda hektarsytor (100x100 m), dominerade av skog (≥50%), utgör skoglig värdekärna. Sannolikhetsskattningen är kontinuerlig från 100% till 0% (1 till 0). NVK skog kan därmed ses som ett första steg för att identifiera områden som är i behov av områdesskydd, skötsel, och restaurering samt för utökad hänsyn vid skogsbruksåtgärder. NVK skog är primärt ett geografiskt planeringsunderlag och inte en beskrivning av absoluta naturvärden i enskilda skogsbestånd. NVK skog kan också, på omvänt sätt, användas för att identifiera områden där fortsatt skogsbruk sannolikt kan bedrivas utan större konflikter med befintliga naturvärden.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-01-01 – 2022-04-01

Variabler

1

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Öppet tillgänglig data på förekomst av skogliga värdekärnor och heltäckande geografiska data på miljövariabler (totalt 125 variabler) som beskriver aspekter av det svenska skogslandskapet
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01-01 – 2022-04-01
  • Rumslig upplösning: 100 meter
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: NVK Skog beskriver hela Sverige men uppdelat på fyra delregioner; nordboreal, sydboreal, hemiboreal och nemoral region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Malin Undin - Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling orcid

Finansiering

  • Finansiär: Naturvårdsverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 18/145
  • Projektnamn på ansökan: Bättre sent än aldrig: indikatorer på skogslandskapets gröna infrastruktur
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fjärranalysteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Jonsson, B.G., Angelstam, P., Bubnicki, J.W., Mikusinski, G., Svensson, J. & Undin, M. 2024. "Naturvärdeskarta Skog: En sannolikhetsmodell för naturvärden på skogsmark". Swedish Environmental Protection Agency, report under print

Bubnicki, J.W., Angelstam, P., Mikusiński, G., Svensson, J., Jonsson, B.G. 2024. The conservation value of forests can be predicted at the scale of 1 hectare Communications Earth & Environment 5:196
DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-024-01325-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-03-12
Senast uppdaterad: 2024-04-12