Data för: Stress-corrosion cracking sensitization by hydrogen upon oxidation of nickel-base alloys by water – An experiment-guided first-principles study

SND-ID: 2024-41. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/406j-b839

Citering

Skapare/primärforskare

Ageo Meier de Andrade - Chalmers tekniska högskola orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2 rorId

Diarienummer hos huvudman

2023-00209

Beskrivning

Datamaterialet innehåller (i) slutresultatet av beräkningar av densitetsfunktionsteori lagrade i Atomic Simulation Environment (ASE)-databaser och (ii) Python Jupyter notebooks som användes för att beräkna reaktionsentalpi för bildning, strukturella parametrar och procentuella fel baserade på lagrade utdata i dessa databaser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Simulering
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data was collected from outputs of atomistic simulations using python scripts employing the Atomic Simulation Environment (ASE) library.
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Medverkande

Christine Geers - Chalmers tekniska högskola, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2 orcid

Itai Panas - Chalmers tekniska högskola, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2 orcid

Jiaxin Chen - Chalmers tekniska högskola, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskaprådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2023-00209
  • Projektnamn på ansökan: Vätes inverkan på legeringsprestanda: När förvänta sig vad

Finansiering 2

  • Finansiär: Strålsäkerhetsmyndigheten rorId
  • Diarienummer hos finansiär: SSM2021-822
  • Projektnamn på ansökan: Atomistisk modellering av nickelbaslegeringars spänningskorrosion i lättvattenreaktorer
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Materialkemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oorganisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Teoretisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Den kondenserade materiens fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fysikalisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Korrosionsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Metallurgi och metalliska material (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-04-03