Prehospital andnöd

SND-ID: 2023-94-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Wivica Kauppi - Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Borås - PreHospen, Centrum för prehospital forskning rorId

Beskrivning

Observationsstudier vilka baserades på retrospektiv journalgranskning. Urvalet bestod av samtliga ambulansuppdrag (n=7260) som klassificerats som ESS 04 (andnöd som huvudsymtom) av vårdare i ambulans under år 2017 i två upptagningsområden i sydvästra Sverige, vilket inkluderade 16
ambulansstationer. Efter en manuell granskning av ambulansjournaler och sjukhusjournaler exkluderades 908 patienter (orsak: ålder < 16 år, personnummer saknades, ambulanstransporter till sjukhus utanför inkluderade upptagningsområden, dubbla ambulansjournaler, bristfällig dokumentation, felaktig ESS kod samt sekundärtransporter). Detta medförde att 6354 patienter slutligen inkluderades.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Hälsoinformation, personnummer, ärendenummer

Språk

Metod och utfall

Population

Patienter som bedömts ha andnöd som huvudsymtom inom ambulanssjukvården.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie: Retrospektiv

Beskrivning av studiedesign

Retrospektiv observationsstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Journalgranskning av journaler från ambulans och sjukhusjournal. 7260 ambulansuppdrag varav 6354 fullföljde inklusions- och exklusionskriterierna, bl.a. bedömdes ha andningssvårigheter som huvudsymptom av ambulanspersonal och alla primärambulansuppdrag mellan 1 jan - 31 dec 2017.

Kriteria i detalj på engelska:

1) a primary mission in which a patient (or e.g. a family member that represents the patient) calls the dispatch centre, an ambulance is dispatched and 2) the assignment of an ESS code of 04 (dyspnoea) is made by the PEN.

The exclusion criteria were as follows:
1) lack of a personal identity number, 2) transportation to hospitals outside the research area, 3) age < 16 years, 4) duplicate EMS records, 5) missing record or lack of information, 6) incorrect triage (ESS), and 7) secondary transport use.

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-01-01 – 2017-12-31

Variabler

85

Antal individer/objekt

7260

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Observation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer av medicinska patientjournaltexter
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 – 2017-12-31
  • Datainsamlare: Högskolan i Borås
  • Instrument: Dataformulär för observationspunkter (Datainsamlingsguide: Observationsguide)
  • Urvalsstorlek: 7260
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

PreHospen, Centrum för prehospital forskning

Etikprövning

Göteborg - dnr 989-17

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tecken och symtom; patologiska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kauppi, W., Herlitz, J., Magnusson, C., Palmér, L., & Axelsson, C. (2020). Characteristics and outcomes of patients with dyspnoea as the main symptom, assessed by prehospital emergency nurses - a retrospective observational study. In BMC Emergency Medicine (Vol. 20, Issue 1, 67).
DOI: https://doi.org/10.1186/s12873-020-00363-6
URN: urn:nbn:se:hb:diva-23808
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/297058

Kauppi, W., Herlitz, J., Thomas, K., Magnusson, C., Palmér, L., & Axelsson, C. (2020). Pre-hospital predictors of an adverse outcome among patients with dyspnoea as the main symptom assessed by prehospital emergency nurses - a retrospective observational study. In BMC Emergency Medicine (Vol. 20, Issue 1, 89).
DOI: https://doi.org/10.1186/s12873-020-00384-1
URN: urn:nbn:se:hb:diva-24030
SwePub: oai:DiVA.org:hb-24030

Kauppi, W. (2022). Kampen mot det okontrollerbara vid existensens gräns : Patienten med andnöd i behov av ambulanssjukvård. (Skrifter från Högskolan i Borås, 127). Borås, Högskolan i Borås.
ISBN: 9789189271609
URN: urn:nbn:se:hb:diva-27589
SwePub: oai:DiVA.org:hb-27589

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Wivica Kauppi

wivica.kauppi@hb.se

Denna resurs har följande relationer