Data om hur egenskaper hos honungsbiyngel påverkar reproduktionen hos Varroa destructor

SND-ID: 2023-79-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/znc2-9b12

Citering

Skapare/primärforskare

Nicholas Scaramella - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ashley Burke - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Melissa Oddie - Norges Biodlarförbund orcid

Barbara Locke - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Instsitutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-11

Beskrivning

Data samlades in i Uppsala, Sverige, mellan 2019 och 2021. Bikupor med varroaresistenta bidrottningar från Oslo, Norge (n=3), Gotland, Sverige (n=5), och Avignon, Frankrike (n=4), samt icke-resistenta kontrollpopulationer från Uppsala, Sverige (n=5) etablerades och placerades vid SLU Lövsta fältforskningsstation (GPS-koordinater: 59° 50’ 2.544”N, 17° 48’ 47.447”E). Reproduktionsframgången för varroakvalster mättes i yngelramar som antingen varit tillgängliga eller otillgängliga för arbetsbina. Avskiljare till ramarna installerades direkt efter täckning och nio dagar senare dissekerades yngelramarna. Cellernas lock avlägsnades med skalpell, och därefter avlägsnades försiktigt bipuppan och kvalstren från varje cell med pincett och pensel. Antalet framgångsrika reproduktionsförsök, definierat som att ett moderkvalster gett upphov till en hane och minst ett nytt honkvalster, räknades. Om detta kriterium inte uppfylldes bedömdes detta som ett misslyckat reproduktionsförsök, och orsaken till detta noterades. Data analyserades i R version 4.0.1, i R Studio 1.3.959. En linjär blandad modell användes f

... Visa mer..
Data samlades in i Uppsala, Sverige, mellan 2019 och 2021. Bikupor med varroaresistenta bidrottningar från Oslo, Norge (n=3), Gotland, Sverige (n=5), och Avignon, Frankrike (n=4), samt icke-resistenta kontrollpopulationer från Uppsala, Sverige (n=5) etablerades och placerades vid SLU Lövsta fältforskningsstation (GPS-koordinater: 59° 50’ 2.544”N, 17° 48’ 47.447”E). Reproduktionsframgången för varroakvalster mättes i yngelramar som antingen varit tillgängliga eller otillgängliga för arbetsbina. Avskiljare till ramarna installerades direkt efter täckning och nio dagar senare dissekerades yngelramarna. Cellernas lock avlägsnades med skalpell, och därefter avlägsnades försiktigt bipuppan och kvalstren från varje cell med pincett och pensel. Antalet framgångsrika reproduktionsförsök, definierat som att ett moderkvalster gett upphov till en hane och minst ett nytt honkvalster, räknades. Om detta kriterium inte uppfylldes bedömdes detta som ett misslyckat reproduktionsförsök, och orsaken till detta noterades. Data analyserades i R version 4.0.1, i R Studio 1.3.959. En linjär blandad modell användes för att jämföra kvalstrets fekunditet och effekten av behandlingarna mellan de olika bipopulationerna, där varroakvalstrets reproduktionsframgång användes som responsvariabel, populationens ursprung och om bina haft eller inte haft tillgång till yngelramarna användes som oberoende variabel, och koloni och år som slumpvariabel. Minstakvadratmetoden användes för att jämföra behandlingar mellan individuella populationer.

Scaramella_et_al_2023_Data.tsv - Datauppsättning består av 34 rader och 21 kolumner. Bisamhällets demografi och behandling är listade. All insamlad data är räknedata och förklaras mer detaljerat i README-filen.
Det R-skript som använts i analysen bifogas. Det är uppdelat i två sektioner där den första använts för den statistiska analysen och den andra för att göra de grafer som ingår i artikeln. Se SECTION 1 - ANALYSIS och SECTION 2 – PLOTs

Scaramella_et_al_2023_Analysis_Code_log.txt och Rplots.pdf kan, givet att skriptet finns i samma katalog som datafilerna och nödvändiga paket installerats (se sessionInfo.txt), återskapas genom att köra:
Rscript Scaramella_et_al_2023_Analysis_Code.R > \
Scaramella_et_al_2023_Analysis_Code_log.txt

Scaramella_et_al_2023_Bar_Graph_Data.tsv - Datauppsättning bestående av 8 rader och 5 kolumner. Kolonidemografi och utsedd behandling listas. All data är genererad från räkningsdata i Scaramella_et_al_2023_Data.tsv och förklaras mer i detalj i read me-filen.

Scaramella_et_al_2023_Stacked_Bar_Graph_Data.tsv - Datauppsättning bestående av 102 rader & 8 kolumner. Kolonidemografi och utsedd behandling listas. All data är Scaramella_et_al_2023_Data.tsv omstrukturerad för att inkludera "reason failed" som en kolumn. Uppgifterna förklaras mer i detalj i read me-filen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-06 – 2021-09

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-06 – 2021-10
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Instsitutionen för ekologi

Medverkande

Fanny Mondet - Statens forskningsinstitut för jordbruk, livsmedel och miljö, Bin och miljö orcid

Peter Neumann - Universitetet i Bern, Vetsuisse fakulteten orcid

Joachim de Miranda - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för ekologi orcid

Peter Rosenkranz - Universitetet i Hohenheim, Biodlings statliga institut

Bjorn Dahle - Norska universitetet för biovetenskap, Fakulteten för miljövetenskap och naturresurshushållning orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00481
  • Projektnamn på ansökan: Future Research Leaders

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 949223
  • Projektnamn på ansökan: ERC Starting Grant
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Evolutionsbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nicholas Scaramella et al. Host brood traits, independent of adult behaviours, reduce Varroa destructor mite reproduction in resistant honeybee populations. International Journal for Parasitology. Accepted
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2023.04.001

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-06-01
Senast uppdaterad: 2024-03-26