Uppgifter om potentiella biomarkörer för pilgift från jägare och samlare i södra Afrika, tillämpade på etnohistoriska och arkeologiska prover.

SND-ID: 2023-76-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/jqz0-hs50

Citering

Skapare/primärforskare

Sven Isaksson - Stockholms universitet orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för arkeologi och antikens kultur rorId

Beskrivning

Innehållet i databasen har använts för att söka efter potentiella biomarkörer för pilgift i prover från etnografiska, historiska och arkeologiska pilar från södra Afrika, vilka analyserats med hjälp av Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR FTIR) och gaskromatografi-masspektrometri (GCMS). Alla data presenteras i en enda xlsx-fil. INFO-arbetsbladet innehåller information om provernas ursprung och detaljerade metodbeskrivningar av ATR-FTIR- och GCMS-analyserna. ATR-FTIR-data består av icke-normaliserad absorbans registrerad vid givna vågtal för vart och ett av proverna. GCMS-data består av identifierade komponenter, deras retentionstid och deras procentuella andel av den totala topparean i totaljonkromatogrammet för varje prov. Oidentifierade komponenter markeras med en enda "?".

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Museisamlingar

Urvalsmetod

Vi tog prov på gift från ett typiskt urval av fyra olika sorters pilar. Vi valde ut pilar som hade bitar av giftet som flagnat av och som därför var lätta att ta prover på utan att orsaka någon större skada.

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Fyndsamling, JAKT OCH FÅNGST

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Namibia. Sydafrika.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Medverkande

Justin Bradfield - University of Johannesburg, Palaeo-Research Institute

Marlize Lombard - University of Johannesburg, Palaeo-Research Institute

Anders Högberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Pilar, Hunting, Poison

Publikationer
Publicerad: 2023-07-24