Detektering av flera fiskarter i dieten hos den invasiva svartmunnade smörbulten påvisar nya trofiska interaktioner i Östersjön

SND-ID: 2023-73-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/m5m1-br15

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Isa Wallin Kihlberg - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för akvatiska resurser rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.aqua.2023.4.4.IÄ-1

Beskrivning

Syftet med studien var att undersöka diet hos svartmunnad smörbult i två olika områden i Östersjön under två år genom att använda två olika metoder.
Svartmunnad smörbult har samlats in genom ryssjefiske och nätfiske i maj och juni 2018-2019 i Karlskrona skärgård i södra Östersjön och på Åland i norra Östersjön. Datasetet innehåller data över diet hos svartmunnad smörbult, insamlat genom visuell dietanalys och DNA metabarcoding. Visuell dietanalys har gjorts genom dissektion och artbestämning av bytena till lägsta möjliga taxonomiska nivå, och sedan har vi både räknat byten/bytesgrupper och uppskattat deras relativa proportioner i varje prov. Vid DNA metabarcoding har vi använt oss av markören 12S för detektering av fiskarter i dieten, och markören COI för en uppskattning av proportionerna av fisk resp. ryggradslösa djur i dieten. DNA från smörbultarnas maginnehåll har amplifierats med PCR och sedan sekvenserats med Illumina MiSeq. Som output får man då antal sekvenser per bytesart, vilket ungefär motsvarar relativ biomassa per bytesart. Det gör att man kan jämföra ungefärliga dietproportioner

... Visa mer..
Syftet med studien var att undersöka diet hos svartmunnad smörbult i två olika områden i Östersjön under två år genom att använda två olika metoder.
Svartmunnad smörbult har samlats in genom ryssjefiske och nätfiske i maj och juni 2018-2019 i Karlskrona skärgård i södra Östersjön och på Åland i norra Östersjön. Datasetet innehåller data över diet hos svartmunnad smörbult, insamlat genom visuell dietanalys och DNA metabarcoding. Visuell dietanalys har gjorts genom dissektion och artbestämning av bytena till lägsta möjliga taxonomiska nivå, och sedan har vi både räknat byten/bytesgrupper och uppskattat deras relativa proportioner i varje prov. Vid DNA metabarcoding har vi använt oss av markören 12S för detektering av fiskarter i dieten, och markören COI för en uppskattning av proportionerna av fisk resp. ryggradslösa djur i dieten. DNA från smörbultarnas maginnehåll har amplifierats med PCR och sedan sekvenserats med Illumina MiSeq. Som output får man då antal sekvenser per bytesart, vilket ungefär motsvarar relativ biomassa per bytesart. Det gör att man kan jämföra ungefärliga dietproportioner mellan visuell dietanalys och metabarcoding. Variation i diet mellan områden och år analyserades separat för visuell dietanalys och metabarcoding (12S) med Redundancy analysis (RDA).

För att se hur smörbultarnas förekomst i miljön eventuellt påverkade smörbultarnas diet analyserade vi hur ryssjefångsterna varierade mellan områden, månader och år. Data över svartmunnad smörbults förekomst i miljön har standardiserats för fångst per ansträngning (CPUE) för att göra data jämförbart mellan områden, månader och år. Sedan relaterade vi ryssjefångsterna till bytesgrupper i dieten med linear mixed models (LMM) och general linear mixed models (GLMM).

För att minska risken att dra felaktiga slutsatser av analysen av smörbultarnas förekomst i miljön i relation till smörbultarnas diet undersökte vi tätheterna i miljön av olika bytesgrupper. Vi ville se så att eventuella skillnader mellan år i smörbultsdiet faktiskt berodde på att smörbultarna hade ätit andra saker eller olika mängder, och inte på eventuella stora skillnader i bytesförekomster i miljön. Vi fick tillgång till data över förekomst av fiskyngel/-larver från Karlskrona (båda åren) och över ryggradslösa djur från både Karlskrona och Åland (båda åren) från länsstyrelsen i Blekinge och Fiskeribyrån på Åland/Husö biologiska station. Data för tätheter i miljön av olika bytesgrupper har standardiserats för provtagningsansträngning för att möjliggöra jämförelser mellan år. Vi testade för skillnader inom områden mellan år med linjära modeller.

För att kunna köra analyserna behövs mjukvaran R.

1. Fil Diet_data_RG_no_zoopl_200520_csv_1 (används för RDA och plotten över relativa bytesproportioner i visuell dietanalys). 346 rader, 50 kolumner.

2. Fil rg_dna_comparison_VSCA_COI_csv_1 (används för plotten över proportioner av fisk respektive ryggradslösa djur i dieten baserat på visuell dietanalys och metabarcoding (COI)). 17 rader, 6 kolumner.

3. Fil RG_DNA_metabarcoding_12S_2018_2019_csv_1 (används för RDA och plotten över relativa bytesproportioner baserat på DNA metabarcoding (12S)). 109 rader, 39 kolumner.

4. Fil RG_DNA_metabarcoding_FO_csv_1 (används för plotten över frekvensförekomst av fiskbyten i DNA metabarcoding (12S)). 85 rader, 11 kolumner.

5. Fil DNA_seq_vs_rg_catch_csv_1 (används för analysen av antal 12S-sekvenser från fiskbyten i dieten i förhållande till tätheter i miljön av svartmunnad smörbult). 105 rader, 11 kolumner.

6. Fil VSCA_prey_abund_vs_rg_catch_csv_1 (används för analysen av antal ryggradslösa byten i dieten i förhållande till tätheter i miljön av svartmunnad smörbult). 5645 rader, 12 kolumner.

7. Fil data_ttest_fish_KK_1819_csv_1 (används för analys av tätheter i miljön av fiskbyten i Karlskrona 2018 och 2019). 25 rader, 4 kolumner.

8. Fil data_ttest_BMI_KK_1819_csv_1 (används för analys av tätheter i miljön av ryggradslösa byten i Karlskrona 2018 och 2019). 37 rader, 4 kolumner.

9. Fil data_ttest_BMI_AL_1819_csv_1 (används för analys av tätheter i miljön av ryggradslösa byten på Åland 2018 och 2019). 49 rader, 4 kolumner.

10. Fil data_ttest_rg_median_catch_1819_rev_csv_1 (används för analys av tätheter i miljön av svartmunnad smörbult på Åland och i Karlskrona 2018 och 2019). 20 rader, 5 kolumner.

Filerna code_fish_diet_log.txt och Rplots.pdf innehåller utdata i text och bild från R-skriptet code_fish_diet.R (avsnitt 7). Om skriptet körs i samma directory som datafilerna ligger i kan det reproduceras med kommandoraden:
Rscript code_fish_diet.R > code_fish_diet_log.txt. Utdata från sessionInfo() har även lagts separat i filen code_fish_diet_sessionInfo.txt i avsnitt 7. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-05-01 – 2018-06-30

2019-05-01 – 2019-06-30

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Neogobius melanostomus

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Observation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Fiske med ryssjor och nät, visuell dietanalys och DNA metabarcoding (markörer 12S och COI)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-05-01 – 2019-06-30
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Prov: Maginnehållsprov
  Bytesrester funna i svartmunnad smörbults magar
 • Prov: DNA-prov
  Rör med buffertlösning med bytesrester från maginnehåll
 • Datakälla: Biologiska prover
 • Tidsupplösning: 2 år
 • Rumslig upplösning: 515 kilometer
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Blekinge län, Åland, Östersjön

Geografisk beskrivning: I Blekinge har data samlats in på tre ställen i Karlskrona skärgård, strax utanför Karlskrona. På Åland har data samlats in dels inne i Västerhamn (Mariehamn, vid Elverket) och dels vid inloppet till Västerhamn, vid Lagneskär.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för akvatiska resurser

Medverkande

Örjan Östman - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser orcid

Ann-Britt Florin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser orcid

Karl Lundström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser orcid

Finansiering 1

 • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten rorId
 • Diarienummer hos finansiär: Hav Dnr 3484-21
 • Projektnamn på ansökan: DNA-metabarcoding av diet hos den invasiva svartmunnade smörbulten

Finansiering 2

 • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne rorId
 • Diarienummer hos finansiär: FO 2017-0047
 • Projektnamn på ansökan: Ekologiska effekter av den invasiva fisken svartmunnad smörbult i Östersjön

Finansiering 3

 • Finansiär: Jordbruksverket rorId
 • Diarienummer hos finansiär: Jnr 2016-7109
 • Projektnamn på ansökan: Svartmunnad smörbult i Blekinge och Kalmar län: utbredning, spridning, påverkan på ekosystem och potential som resurs

Etikprövning

Uppsala - dnr 5.8.18-07747/2018

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Wallin Kihlberg I, Florin A-B, Lundström K, Östman Ö (2023) Detection of multiple fish species in the diet of the
invasive round goby reveals new trophic interactions in the Baltic Sea. Aquatic Invasions 18(2): 141–162.
DOI: https://doi.org/10.3391/ai.2023.18.2.104960

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-04-28

Version 1: 2023-04-28

DOI: https://doi.org/10.5878/m5m1-br15

Kontakt för frågor om data

Isa Wallin Kihlberg

isa.wallin@slu.se

Publicerad: 2023-04-28
Senast uppdaterad: 2023-07-03