Nya teknologier mellan forskning och publik - Det digitala museet, enkätresultat

SND-ID: 2023-57-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/82kq-wb24

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för kulturvård rorId

Beskrivning

Datasetet representerar resultatet från en enkät som var en del av arbetet i ett forskningsprojekt om nya teknologier i museum och kulturmiljövård. Projektet genomfördes i samarbete mellan Göteborgs universitet och Historiska Museet och finansierades av Riksantikvarieämbetet. Enkäten vände sig till professionella aktörer inom museer och kulturmiljövård och handlar om användningen av digitala immersiva teknologier i publik verksamhet. Enkäten och resultatet skapades med Microsoft Forms och bearbetades i Microsoft Excel med pluginen Colectica. Svaren är en blandning av fritext och envalsfrågor.

Datasetet innehåller svar till 9 frågor som kräver svar både på envalsfrågor och fritext. Frågefält och svarsalternativ finns redovisade i dokumentationsfilen. I datafilen finns svar från 74 anonym respondenter från 74 olika museer

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Respondenter som representerar svarande museer

Urvalsmetod

Enkäten skickades till 181 museer i Sverige, varav 74 svarade. Kontakten med museerna var delvis anonym. Enkäterna har i första hand skickats till funktionsadresser men där så inte var möjligt skickades e-post till lämpliga kontaktpersoner. Museerna har sedan själva fått välja vem i organisationen som svarar på enkäten.

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-03 – 2023-03

Variabler

11

Antal individer/objekt

74

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Enkät
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-08 – 2022-11
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kulturvård

Medverkande

Jasmine-Beatrice Aavaranta Hansén - Historiska Museet

Wilhelm Lagercrantz - Historiska Museet

Elin Fornander - Historiska Museet orcid

Jonathan Westin - Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet orcid

William Gothlin Illsley - Svensk nationell datatjänst orcid

... Visa mer..

Jasmine-Beatrice Aavaranta Hansén - Historiska Museet

Wilhelm Lagercrantz - Historiska Museet

Elin Fornander - Historiska Museet orcid

Jonathan Westin - Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet orcid

William Gothlin Illsley - Svensk nationell datatjänst orcid

Petrina Vasileiou - Historiska Museet

Ellen Hallgren - Historiska Museet

Historiska Museet rorId

Visa mindre..

Finansiering

  • Finansiär: Riksantivarieämbetet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: RAÄ-2022-904
  • Projektnamn på ansökan: Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2023-04-03