Digitalt förmedlade predikningar under Covid-19 pandemin i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan

SND-ID: 2023-305. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/1k0w-y785

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Frida Mannerfelt - Enskilda högskolan Stockholm orcid

Forskningshuvudman

Enskilda Högskolan Stockholm rorId

Beskrivning

Data består av 32 predikningar, hållna i församlingar som tillhör Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan och är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö, i Covid-19 pandemins inledning - närmare bestämt Kristi himmelsfärd och söndagen före pingst 2020. Majoriteten av predikningarna (27 st) är transkriberingar av digitalt förmedlade, dvs liveströmmade eller förinspelade och därefter publicerade på en digital plattform. Datasetet innehåller också 5 predikomanus från predikningar som enbart hållits i en lokal församling.

Predikningarna är kategoriserade efter om den är digitalt eller lokalt framförd (D/L), om den hölls av en predikant från en församling i Svenska kyrkan eller Equmeniakyrkan (SvK/Eq), om det var Stockholm, Göteborg eller Malmö (S, G eller M) samt en siffra. DEqG2 betyder alltså "Digital predikan från en Equmeniakyrkanförsamling i Göteborg, nr 2".

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Religiös tillhörighet

Språk

Metod och utfall

Population

Predikningar hållna av predikanter i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan under Covid-19 pandemins inledning 2020, under Kristi himmelsfärd och söndagens före pingst, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Urvalsmetod

Övrigt

Urval av församlingar var strategiskt. Eftersom studien designades för att undersöka hur predikanter teologiserar i skärningspunkten mellan å ena sidan bibeltexter och läror som associeras med Kristi himmelsfärd, å andra sidan erfarenheten av digitaliseringen som framtvingats av pandemin, valdes församlingar i storstadsregionerna. Eftersom Covid-19 pandemin vid tillfället för undersökningen hade störst spridning där och storstadsförsamlingar ofta är större (och därmed tvingades förhålla sig till de rådande restriktionerna om att samlingar inte fick överstiga 50 personer) antogs storstadsförsamlingarna i högre grad ha digitaliserats.

I urvalet eftersträvades också en balans mellan antalet predikningar från respektive samfund, så att det skulle vara ungefär lika många från Svenska kyrkan som från Equmeniakyrkan.

De sex predikningarna som enbart framförs lokalt samlades in som ett jämförelsematerial för att se om det fanns indikationer på att det skulle vara märkbara skillnader på om predikan framfördes digital eller lokalt.

Urvalet av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan gjordes för att kunna

... Visa mer..
Urval av församlingar var strategiskt. Eftersom studien designades för att undersöka hur predikanter teologiserar i skärningspunkten mellan å ena sidan bibeltexter och läror som associeras med Kristi himmelsfärd, å andra sidan erfarenheten av digitaliseringen som framtvingats av pandemin, valdes församlingar i storstadsregionerna. Eftersom Covid-19 pandemin vid tillfället för undersökningen hade störst spridning där och storstadsförsamlingar ofta är större (och därmed tvingades förhålla sig till de rådande restriktionerna om att samlingar inte fick överstiga 50 personer) antogs storstadsförsamlingarna i högre grad ha digitaliserats.

I urvalet eftersträvades också en balans mellan antalet predikningar från respektive samfund, så att det skulle vara ungefär lika många från Svenska kyrkan som från Equmeniakyrkan.

De sex predikningarna som enbart framförs lokalt samlades in som ett jämförelsematerial för att se om det fanns indikationer på att det skulle vara märkbara skillnader på om predikan framfördes digital eller lokalt.

Urvalet av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan gjordes för att kunna jämföra predikningar från den tidigare statskyrkan och majoritetskyrkan (Svenska kyrkan) och ett så kallat frikyrkosamfund. Då Equmeniakyrkan i hög grad använder samma evangeliebok som Svenska kyrkan (och därmed utgår från samma bibeltexter i sin predikan) valdes just Equmeniakyrkan. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05-20 – 2020-05-24

Antal individer/objekt

32

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: De valda församlingarnas digitalt förmedlade gudstjänster observerades. Ljudet från predikan spelades in och transkriberades ord för ord. Data utgörs av de transkriberade predikningarna.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-20 – 2020-05-24
  • Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholm kommun, Malmö kommun, Göteborg kommun

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Mannerfelt, F. (2023). Co-preaching : The Practice of Preaching in Digital Culture and Spaces. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ths:diva-1842
URN: urn:nbn:se:ths:diva-1842
ISBN: 9789188906212
SwePub: oai:DiVA.org:ths-1842

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-04-10