Tillägg av melatonin för behandling av endometrios-associerad bäckensmärta - en randomiserad dubbelblindad, placebokontrollerad studie

SND-ID: 2023-28-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/875f-ma81

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lena Marions - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Ki SÖS rorId

Beskrivning

Efter en månads screening randomiserades och lottades fyrtio personer med endometrios till 20 mg melatonin eller placebo för två månaders daglig behandling. Den endometriosrelaterade smärtan utvärderades dagligen via frågeformulär liksom intag av analgetika och andra smärtor såsom dypareuni, dysuri, dyschezi. EHP-30 och katastrofiering (PCS) utvärderades också.
Ingen skillnad mellan grupperna sågs. För mer info vg se nedan.

Dataset består av en csv fil (RCT_mel_endo.csv) med enkätsvar.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

pseudonymised

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Forty women from 18 to 50 years of age with endometriosis and severe dysmenorrhea

Studiedesign

Dubbelblindad randomiserad studie

Antal individer/objekt

40

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-08-21 – 2021-06-27
  • Instrument: RedCap (Tekniskt/-a instrument)
  • Urvalsstorlek: 40
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ki SÖS

Medverkande

Ylva Böttiger - Linköpings Universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Hans Järnbert-Pettersson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Måns Edlund - Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Etikprövning

Stockholm - dnr 2017/1177-21/2

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Reproduktionsmedicin och gynekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Endometrios, Melatonin

Publikationer
Publicerad: 2023-03-24
Senast uppdaterad: 2023-03-24