Data för: Tidig säsongs massblommande grödtäckning späder ut vilda bins abundans och artrikedom i tempererade områden: en kvantitativ syntes

SND-ID: 2023-275. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/9vfz-ca92

Citering

Skapare/primärforskare

Laura Riggi - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Beskrivning

Datauppsättningen kombinerar 22 dataset från 13 publikationer utförda i 9 tempererade länder (20 europeiska och 2 nordamerikanska). Data användes för att undersöka om massblommande grödas blomningstid (tidig eller sen säsong), blomningstillstånd (under eller efter grödans blomning) och omfattningen av icke-gröda habitattäckning i landskapet modererade effekten av massblommande grödtäckning på vilda pollinerare överflöd och artrikedom i massblommande grödor och icke-grödor livsmiljöer.
Datauppsättningen innehåller följande filer: SNHds_final (16 variabler, 583 rader) som inkluderade data för habitatanalyser för icke-grödor och MFCds_final (15 variabler, 348 rader) som inkluderar data för massblommande växtmiljöanalyser.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade koordinater

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2019

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod:
  Urval av publikationer
  Vi sökte efter kvantifieringar av effekten av massblommande växttäcke i landskapet på pollinatörer som provades i grödor och/eller icke-grödor i Web of Science i augusti 2021. Detta gav 157 publikationer som skannades för att inkluderas i analyserna. För att inkluderas måste publikationer tillhandahålla uppgifter om: 1. Massblommande grödor och habitattäckning utanför grödor inom en 1 km radie av landskapet runt den undersökta platsen. Området med massblommande grödor inkluderade dominerande grödor som blommade under pollinatörundersökningar; och 2. Förekomst och/eller artrikedom av vilda pollinatörer i grödor och/eller icke-grödors livsmiljöer, antingen humlor, andra bin och icke-bin, undersökta antingen med hjälp av transekter eller pannfällor.

  Litteratursökningen resulterade i nio publikationer där rådata kunde extraheras. Ytterligare tolv publikationer identifierades som relevanta, men rådata var inte tillgänglig. Författarna till dessa tolv publikationer ombads dela med sig av sina rådata, och vi fick data för sju. Detta ledde till ett slutligt urval av 13 publikationer som inkluderade 22 studier, definierade som en datauppsättning av pollinatorundersökningar utförda i en viss region under ett givet år, och 498 landskap från nio länder. För varje provtagningsplats (dvs landskap med 1 km radie) sammanställde vi data om pollinatörer, landskapssammansättning och studiespecifik information som sammanfattas i den publicerade artikeln.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2019
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordamerika, Europa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Juan González-Varo - Cádiz Universitetet

Chloë Raderschall - Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtskyddsbiologi

Isabella Badenhausser - INRAE

Nicole Beyer - Göttingen Universitetet

Simon Potts - Reading Universitetet

... Visa mer..

Juan González-Varo - Cádiz Universitetet

Chloë Raderschall - Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtskyddsbiologi

Isabella Badenhausser - INRAE

Nicole Beyer - Göttingen Universitetet

Simon Potts - Reading Universitetet

Eleanor Blitzer - Cornell Universitetet

Henrik Smith - Lund Universitet

David Kleijn - Wageningen Universitet

Thijs Fijen - Wagenigen universitet, Institutionen för miljövetenskap

Jeroen Scheper - Wagenigen universitet, Institutionen för miljövetenskap

Maj Rundlöf - Lund Universitetet

Montse Vilà - Estación Biológica de Doñana

Svenja Bänsch - Leibniz Universitetet

Andrea Holzschuh - Wuerzburg Universitetet

Gaetan Le Provost - INRAE-SAVE

Visa mindre..

Finansiering

 • Finansiär: FORMAS rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2020-02281
 • Projektnamn på ansökan: Multifunctional stripcropping systems to optimize above- and belowground ecosystem
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Riggi L.G.A.; Raderschall C.A., Fijen T.P.M., Scheper J., Smith H.G., Kleijn D., Holzschuh A., Aguilera G., Badenhausser I., Bänsch S., Beyer N., Blitzer E.J., Bommarco R., Danforth B., González-Varo J.P., Grab H., Le Provost G., Poveda K., Potts S.G., Rundlöf M., Steffan-Dewenter I., Tscharntke T., Vilà M., Westphal C., Berggren Å., Lundin O. (2024) Early-season mass-flowering crop cover dilutes wild bee abundance and species richness in temperate regions: A quantitative synthesis. Journal of Applied Ecology, 61, 452-464.
DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.14566

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-12-11
Senast uppdaterad: 2024-03-26