GENA: databas för svenska avhandlingar inom genusforskning

SND-ID: 2023-265. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/s9zr-s031

Citering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek rorId

Beskrivning

Databasen GENA startade 2001 av KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning. Databasen avslutades 2022 och täcker perioden 1960-2022.

Databasen innehåller doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning från svenska lärosäten. Med detta menas forskning som problematiserar hur genus görs, konstrueras och blir till, på olika nivåer, i kultur och samhälle. Till kvinno-, mans- och genusforskning räknas jämställdhetsforskning (forskning kring orättvisor i samhället som har med kön att göra och förslag på åtgärder mot detta), kvinnoforskning (kvinnor och femininitet), feministisk forskning (emancipatorisk forskning med maktfokus), mansforskning/maskulinitetsforskning (män och maskulinitet) och queerforskning (kritik av heteronormativitet).

Databasen finns tillgänglig dels som en Excelfil med flera ark (.xlsx), dels som motsvarande tabeller som semikolonseparerade värden (.csv) samt dels som en PostgreSQL-dump som kan användas för att återskapa originaldatabasen (.sql).

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personnamn för avhandlingarnas upphov

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Urvalet har skett genom att bevaka utgivningen av svenska doktorsavhandlingar, t ex genom sökningar i databasen Libris och pliktleveranser till Göteborgs universitetsbibliotek. De avhandlingar som valts ut för att ingå i databasen GENA innehåller kvinno-, mans- och genusforskning från svenska lärosäten. Med detta menas forskning som problematiserar hur genus görs, konstrueras och blir till, på olika nivåer, i kultur och samhälle. Till kvinno-, mans- och genusforskning räknas jämställdhetsforskning (forskning kring orättvisor i samhället som har med kön att göra och förslag på åtgärder mot detta), kvinnoforskning (kvinnor och femininitet), feministisk forskning (emancipatorisk forskning med maktfokus), mansforskning/maskulinitetsforskning (män och maskulinitet) och queerforskning (kritik av heteronormativitet).

Tidsperiod(er) som undersökts

1960 – 2022

Variabler

16

Antal individer/objekt

1896

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Urvalet har skett genom att bevaka utgivningen av svenska doktorsavhandlingar, t ex genom sökningar i databasen Libris och pliktleveranser till Göteborgs universitetsbibliotek.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 – 2022
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

Medverkande

Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning rorId

Uppdragsgivare

Nationella sekretariatet för genusforskning

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Genusstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-02-26

Version 1: 2024-02-26

DOI: https://doi.org/10.5878/s9zr-s031

Hemsida

Kontakt för frågor om data

Linda Börjesson

kvinn@ub.gu.se

Publicerad: 2024-02-26
Senast uppdaterad: 2024-03-08