Samhällen i infrastrukturmiljöer är artrika men hyser bara delvis arter kopplade till ängs- och betesmarker

SND-ID: 2023-23-1.

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Yoan Fourcade - Univ Paris-Est Créteil, Sorbonne Université, Université Paris Cité, CNRS, IRD, INRAE, Institut d’écologie et des sciences de l’environnement, IEES orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Jörgen Wissman - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Erik Öckinger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-7

Beskrivning

Denna studie är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bidrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet.

Datan samlades genom att inventera dagfjärilar, humlor, och växter i fem typer av gräsmarker (betesmarker, vägrenar längs enskilda vägar, vägrenar längs allmänna vägar, kraftledningsgator, och åkerkanter). Alla dessa habitat typer fanns inom 32 landskap med 4 km² area, som skiljde sig i areal av linjära infrastrukturmiljöer (vägrenar och kraftledningsgator) och ängs-och betesmarker. Arealen av andra markanvändningar var konstanta mellan landskap och alla landskap var skogsdominerade.

This study makes part of the research project GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. The aim of the proj

... Visa mer..
Denna studie är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bidrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet.

Datan samlades genom att inventera dagfjärilar, humlor, och växter i fem typer av gräsmarker (betesmarker, vägrenar längs enskilda vägar, vägrenar längs allmänna vägar, kraftledningsgator, och åkerkanter). Alla dessa habitat typer fanns inom 32 landskap med 4 km² area, som skiljde sig i areal av linjära infrastrukturmiljöer (vägrenar och kraftledningsgator) och ängs-och betesmarker. Arealen av andra markanvändningar var konstanta mellan landskap och alla landskap var skogsdominerade.

This study makes part of the research project GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. The aim of the project was to quantify whether linear infrastructure habitats (road verges and power-line corridors) support biodiversity by assessing the influence of the area of these habitats in the landscape, their contribution to landscape connectivity and population persistence.
The linked data was collected by surveying butterflies, bumblebees, and vascular plants in five types of prevalent grasslands (pastures, road verges along small gravel roads, road verges along big paved roads, power line corridors, and field borders). These grasslands were embedded in 32 landscapes with an area of 4 km2 that differed in the area of linear infrastructure habitats (road verges and power line corridors) and semi-natural grasslands of high nature value, while other land-use types were kept constant. The landscapes were dominated by forest.
Within each grassland habitat, the surveyor established a 200 m transect and then identified all butterflies and bumblebees along it. For plants, a 1 x 1 m quadrat was established at the centre of a 50 m section in each transect, i.e. each transect had four plots in which all plant species were identified.

The dataset consists of the following files:
1. Transect_coordinates: this file contains the coordinates for the beginning, end, and centroid of each transect. The explanation for each column in this file is as follows:

Landscape: corresponds to the code of each 2 × 2 km landscape in which the transects are embedded.
Transect_type: The name of the grassland habitat type is given. All landscapes contained at least three of the habitats: pastures, road verges along small gravel roads and road verges along big paved roads. The other two habitats, power line corridors and field borders, were present in only some of the landscapes. Power line corridors were present in half (i.e. 16) of the landscapes due to the design of the study.
Start_X: Gives the x-coordinate for the start of the transect.
Start_Y: Gives the y-coordinate for the start of the transect.
End_X: Gives the x-coordinate for the end of the transect.
End_Y: Gives the y-coordinate for the start of the transect.
Centroid_X: Gives the x-coordinate for the centroid of the transect. This was calculated with ArcMap 10.7 using the start and end coordinates stated above.
Centroid_Y: Gives the y-coordinate for the centroid of the transect. This was calculated with ArcMap 10.7 using the start and end coordinates stated above.

All coordinates use the Swedish National reference frame, SWEREF99.

2. Database_alpha_diversity: This file contains the necessary information for the analysis exploring whether species richness of butterflies, bumblebees, and vascular plants differs among the grassland habitat types, and whether such differences relate to the area of linear infrastructure habitats in the surrounding landscape and/or on the area of semi-natural pastures of high nature value.

Landscape: corresponds to the code of each 2 × 2 km landscape in which the transects are embedded.
Transect_type: The name of the grassland habitat type is given. All landscapes contained at least three of the habitats: pastures, road verges along small gravel roads and road verges along big paved roads. The other two habitats, power line corridors and field borders, were present in only some of the landscapes. Power line corridors were present in half (i.e. 16) of the landscapes due to the design of the study.
Butterfly_richness: Gives the number of butterfly species found along the corresponding transect type in a specific landscape.
Bumblebee_richness: Gives the number of bumblebee species found along the corresponding transect type in a specific landscape.
Vascular_plant_richness: Gives the number of vascular plant species found in all the four plots placed along the transect.
Semi-natural_pastures: Gives the total area of semi-natural pastures of high nature value in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Powerline: Gives the total area of power line corridors in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Railway: Gives the total area of railways in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Road: Gives the total area of private (small) roads in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Public_road: Gives the total area of public (big) roads in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Between_fields: Gives the total area of grassy field borders in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Forest: Gives the total area of forest in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Arable: Gives the total area of arable land in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Semi-natural_pastures: Gives the total area in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Open_areas: Gives the total area of open areas (e.g. ley, parks, or other open grassy areas that are not semi-natural pastures of high nature value) in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Urban: Gives the total area of urban areas in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Water: Gives the total area of water surfaces in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
PL: Stands for PowerLine. This field indicates whether the corresponding landscape had a presence (1) or absence (0) of a power line corridor. This was used as an explanatory factor in the models.
RD: Stands for Road Density. This field indicates whether the corresponding landscape had a high (1) or a low (0) density of roads. This was used as an explanatory factor in the models.

3. Mean_abundance: This file contains the list of species found in the study, whether they were present in the Swedish Red list (2015), as well as the mean abundances, minimum abundances, and maximum abundances for each species in each habitat type.
Taxa: describes to which species group (taxa) the corresponding species belongs to. It can be either a bumblebee, a butterfly, or a vascular plant species or species group.
Species: name of the species or species group
Red_listed: If the corresponding species was present in the Swedish Red List (2015) then the species is classified as 1. If the species was not in the species list, the species or species group was classified as 0. An empty field corresponds to the category NA in the Swedish red list (Not Applicable).
Mean_abundance_Pasture: Mean abundance of the corresponding species / species group in pastures.
Min_abundance_Pasture: Minimum abundance of the corresponding species / species group in pastures.
Max_abundance_ Pasture: Maximum abundance of the corresponding species / species group in pastures.
Mean_abundance_Powerline: Mean abundance of the corresponding species / species group in power line corridors.
Min_abundance_Powerline: Minimum abundance of the corresponding species / species group in power line corridors.
Max_abundance_Powerline: Maximum abundance of the corresponding species / species group in power line corridors.
Mean_abundance_Big_road: Mean abundance of the corresponding species / species group in road verges along big paved roads.
Min_abundance_Big_road: Minimum abundance of the corresponding species / species group in road verges along big paved roads.
Max_abundance_Big_road: Maximum abundance of the corresponding species / species group in road verges along big paved roads.
Mean_abundance_Small_road: Mean abundance of the corresponding species / species group in road verges along small gravel roads.
Min_abundance_Small_road: Minimum abundance of the corresponding species / species group in road verges along small gravel roads.
Max_abundance_Small_road: Maximum abundance of the corresponding species / species group in road verges along small gravel roads.
Mean_abundance_Field_border: Mean abundance of the corresponding species / species group in uncultivated field borders.
Min_abundance_Field_border: Minimum abundance of the corresponding species / species group in uncultivated field borders.
Max_abundance_Field_border: Maximum abundance of the corresponding species / species group in uncultivated field borders. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Koordinater, möjligen för privatägd mark

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-06-01 – 2016-08-23

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Ogräsmaskrosor
Skogsfibblor
Hagfibblor
Lila ögontröst
Aricia artaxerxes artaxerxes
Rödklöver
Ängsviol
Klöverblåvinge
Rödsvingel
Kal nyponros
Darrgräs
Ängshaverrot
Ängskavle
Vårtbjörk
Sydvårbrodd
Fårsvingel
Ryltåg
Ängshumla
Ängssvingel
Krusskräppa
Ljus jordhumla
Kärrtistel
Nysört
Käringtand
Ängsgröe
Häckvicker
Alsikeklöver
Hundstarr
Lundgröe
En
Femfingerört
Bergdunört
Brunört
Stor blåklocka
Kärleksört
Sandmaskrosor
Rödven
Höstfibbla
Åkerhumla
Ljung
Blodrot
Lingon
Veketåg
Morot
Humleblomster
Gråfibbla
Nejlikrot
Stensnylthumla
Solvända
Betesdaggkåpa
Puktörneblåvinge
Knippfryle
Hallon × västkustbjörnbär
Stubbtåg
Midsommarblomster
Våtarv
Stenbär
Aglais
Coenonympha pamphilus pamphilus
Åkertistel
Brännässla
Skogsnätfjäril
Älggräs
Ochlodes
Agriades
Fyrkantig johannesört
Jordsnylthumla
Knylhavren
Liljekonvalj
Bergsyra
Småfingerört
Boloria selene selene
Klibbal
Vitklöver
Backnejlika
Ängssyra
Grå ögontröst
Gåsört
Harsyra
Grässtjärnblomma
Ängsskallra
Mörk jordhumla
Lasiommata
Smörblomma
Krypven
Gulmåra
Ärenpris
Kruståtel
Mjölke
Stenhumla
Groblad
Bredbrämad bastardsvärmare
Gullris
Sumpförgätmigej
Brenthis ino ino
Erebia ligea ligea
Backsmultron
Blåbär
Renfana
Hönsarv
Timotej
Svartkämpar
Boloria euphrosyne euphrosyne
Röllika
Storven
Skogsklöver
Tuvtåtel
Slåtterfibbla
Harklöver
Mindre guldvinge
Åkerförgätmigej
Hedblåvinge
Haghumla
Liten blåklocka
Sexfläckig bastardsvärmare
Gullviva
Backglim
Kummin
Kråkvicker
Grusstarr
Revfingerört
Skogsek
Silversmygare
Teveronika
Violettkantad guldvinge
Stor bockrot
Mandelblomma
Smultron
Småborre
Jungfrulin
Hundäxing
Skogslönn
Hirsstarr
Vitmåra
Tistelfjäril
Knapptåg
Gulvial
Mosshumla
Trädgårdshumla
Rödklint × strävklint
Bockrot
Gräshumla
Fältveronika
Ängssnylthumla
Gökärt
Åkervädd
Skogsnoppa
Rapsfjäril
Ängsvädd
Rödkämpar
Gul fetknopp
Blekstarr
Mindre bastardsvärmare
Hundkäx
Jordreva
Hushumla
Vit fetknopp
Knägräs
Äkta johannesört
Backhumla
Vinbärsfuks
Ljunghumla
Blåklockshumla
Sammetsdaggkåpa
Harstarr
Vitgröe
Klöverhumla
Vallhumla
Åkersnylthumla
Rosettjungfrulin
Silverblåvinge
Brudbröd
Prästkrage
Glatt daggkåpa
Cupido minimus (füssly, 1775)
Cyaniris semiargus (rottemburg, 1775)
Issoria lathonia linnaeus, 1758
Anthocharis cardamines (linnaeus, 1758)
Taraxacum erythrospermum andrz. ex besser
Tracheophyta
Argynnis
Leptidea sinapis (linnaeus, 1758)
Maniola jurtina linnaeus, 1758
Pieris rapae (linnaeus, 1758)
Plebejus argus (linnaeus, 1758)
Thecla betulae (linnaeus, 1758)
Aglais urticae linnaeus, 1758
Elymus repens (l.) gould
Apidae
Gonepteryx rhamni (linnaeus, 1758)
Limenitis populi linnaeus, 1758
Vanessa atalanta linnaeus, 1758
Aphantopus hyperantus linnaeus, 1761
Callophrys rubi (linnaeus, 1758)
Erynnis tages linnaeus, 1758
Nymphalis antiopa linnaeus, 1758
Pieris brassicae (linnaeus, 1758)
Coenonympha arcania linnaeus, 1761
Carterocephalus silvicola meigen, 1829
Pararge aegeria linnaeus, 1758
Thymelicus lineola ochsenheimer, 1808
Lepidoptera
Celastrina argiolus (linnaeus, 1758)
Dagfjärilar
Växter
Humlor

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Individer av dagfjärilar (fjärilar och bastardsvärmare) och humlor räknades och identifierades till artnivån längs flera 200 m lång transketer som placerades i fem olika typer av gräsmarkshabitat: betesmark, vägrenar längs enskilda och allmänna vägar, kraftledningsgator, och åkerkanter. Personen som inventerade gick långsamt längs transekten och räknade alla dagfjärilar som befann sig inom en 5 m ruta (2.5 m åt varje sida och 5 m framför observatören). Humlorna räknades istället inom en 1 m åt varje sida och 1 m framför observatören. För inventeringen av kärlväxter placerades ut 4 rutor av 1 m2 area längs samma transekter (en ruta varje 50 m). Förekomsten av alla växtarter (utifrån en fördefinierad lista med 169 arter) inom rutan noterades.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-06-01 – 2016-08-24
  • Instrument: Håv - Påse av nät fäst vid en styv ram med handtag.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Data samlades i 32 landskap med area 4 km² i Stockholm, Uppsala, Västmanland, och Södermanlands län.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areela näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 942-2015-988

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Dániel-Ferreira, J., Fourcade, Y., Bommarco, R., Wissman, J., & Öckinger, E. (2023). Communities in infrastructure habitats are species rich but only partly support species associated with semi-natural grasslands. Journal of Applied Ecology, 60(5), 837-848.
DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.14378
SwePub: oai:slubar.slu.se:121917

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.