Park-MOVE - fNIRS study of complex walking in Parkinson's disease

SND-ID: 2023-217. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/vscr-eq07

Citering

Skapare/primärforskare

Erika Franzén - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet rorId

Diarienummer hos huvudman

2020-03059

Beskrivning

Detta dataset innehåller data insamlad mellan 2021 och 2023 för projektet Park-MOVE.

Detta projekt ämnar att undersöka hjärnaktivitet under komplexa gånguppgifter som innehåller en kombination av kognitiva färdigheter och motoriska färdigheter. Målet av studien är att studera effekter av åldrande och neurologisk sjukdom på utförandet av sådana uppgifter och neurala korrelat av dessa, genom att använda icke-invasiva mått av hjärnaktivitet med funktionell nära infraröd spektroskopi, fNIRS, och avancerade gånganalysmetoder.

Data är insamlad från yngre vuxna (YA), äldre vuxna (OA) och människor med Parkinsons sjukdom (PD).

I detta dataset finns data från 42 YA, 49 OA, och 42 PD.

Detta dataset innehåller följande typer av data:

... Visa mer..
Detta dataset innehåller data insamlad mellan 2021 och 2023 för projektet Park-MOVE.

Detta projekt ämnar att undersöka hjärnaktivitet under komplexa gånguppgifter som innehåller en kombination av kognitiva färdigheter och motoriska färdigheter. Målet av studien är att studera effekter av åldrande och neurologisk sjukdom på utförandet av sådana uppgifter och neurala korrelat av dessa, genom att använda icke-invasiva mått av hjärnaktivitet med funktionell nära infraröd spektroskopi, fNIRS, och avancerade gånganalysmetoder.

Data är insamlad från yngre vuxna (YA), äldre vuxna (OA) och människor med Parkinsons sjukdom (PD).

I detta dataset finns data från 42 YA, 49 OA, och 42 PD.

Detta dataset innehåller följande typer av data:

- fNIRS data
- Klinisk data
- Frågeformulärdata
- Data från inertial measurement units (IMU)
- Data gällande hur väl deltagare utförde uppgifter i gångprotokollen
- Neuropsykologisk testbatteridata

Se project_overview.md för en översikt av data.
Varje datatyp har en detaljerad README-fil som detaljerar hur data har processats.

Det mesta av datan är lagrad i CSV-format och kan läsas av många olika program. fNIRS-datan är lagrad i standardformaten BIDS och SNIRF. Gångparametrar uträknade från IMU-data är lagrade i CSV-format, men rådata finns också tillgängligt i formatet Apache Parquet, som kan läsas till exempel av Pythonbiblioteket Pandas. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Hälsodata, medicinsk data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Friska vuxna, Parkinsons sjukdom

Tidsdimension

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Tillgänglighets-sampling via rekryteringsannonser i patientgrupper och andra nätverk.

Tidsperiod(er) som undersökts

2021 – 2023

Antal individer/objekt

133

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Administrativ information

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020-03059

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Neurovetenskaper (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sjukgymnastik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-12-05

Version 1: 2023-12-05

DOI: https://doi.org/10.48723/vscr-eq07

Kontakt för frågor om data

Erika Franzén

erika.franzen@ki.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2023-12-05