Effekter av Covid-19-pandemin på skogsresursanvändning i landsbygdssamhällen i Indien

SND-ID: 2023-212.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Harry Fischer - Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Urban and Rural Development orcid

William Schultz - Florida State University

Anthony Filippi - Texas A&M University

Forrest Fleischman - University of Minnesota

Divya Gupta - Binghamton University

... Visa mer..

Harry Fischer - Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Urban and Rural Development orcid

William Schultz - Florida State University

Anthony Filippi - Texas A&M University

Forrest Fleischman - University of Minnesota

Divya Gupta - Binghamton University

Burak Güneralp - Texas A&M University

Vijay Ramprasad - Centre for Ecology, Development and Research, Dehra Dūn, India

Pushpendra Rana - Indian Forest Service

Claudia Rodriguez-Solorzano - University of Minnesota

Devanshi Singh - University of California Berkeley

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för stad och land rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.sol.2021.4.4.IÄ-9

Beskrivning

I projektet “Impacts of the COVID-19 Pandemic on Forest Resource Use by Rural Communities in India” undersöks vilken roll skogsplantager har som skyddsnät för hushåll på landsbygden som drabbats av covid-19-pandemin. Uppgifterna samlades in 2021-22. Datasetet innehåller rådata från projektet. För utförligare beskrivning se den engelska versionen.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Uppgifterna innehåller uppgifter på hushållsnivå om demografi, försörjning, effekterna av covid-19-pandemin och skogsanvändning. Den kan kopplas till hushållen via ett ID-nummer (alla namn och annan identifierande information tas bort)

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen omfattar hushåll på landsbygden i den nordindiska delstaten Himachal Pradesh

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Vi valde ut 30 hushåll slumpmässigt från myndigheternas register i varje by.

Tidsperiod(er) som undersökts

2021 – 2022

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Enkät utförs av utbildad fältpersonal. De besökte hushållet
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-10-01 – 2022-05-01
  • Instrument: Survey compiliation (Strukturerat frågeformulär) - Enkät för by, hushåll och plantage
  • Urvalsstorlek: 720
  • Antal svar: 720
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Indien

Geografisk beskrivning: Uppgifterna har samlats in från Kangra-distriktet i Himachal Pradesh, Indien

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för stad och land

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-02781
  • Projektnamn på ansökan: Impacts of the COVID-19 Pandemic on Forest Resource Use by Rural Communities in India

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-01649

Etikprövningsmyndigheten, Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer