Klimatförändringars påverkan på födovävsstruktur och bioackumulation av organiska miljögifter i Bottenhavet

SND-ID: 2023-193. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/p8sx-n445

Citering

Skapare/primärforskare

Åsa Berglund - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Christine Gallampois - Umeå universitet, Kemiska institutionen

Matyas Ripszam - Umeå universitet, Kemiska institutionen orcid

Henrik Larsson - Umeå universitet, Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Daniela Figueroa - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

... Visa mer..

Åsa Berglund - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Christine Gallampois - Umeå universitet, Kemiska institutionen

Matyas Ripszam - Umeå universitet, Kemiska institutionen orcid

Henrik Larsson - Umeå universitet, Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Daniela Figueroa - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Evelina Grinienė - Klaipėda University, Marine Research Institute orcid

Pär Byström - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Elena Gorokhova - Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap orcid

Agneta Andersson - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Mats Tysklind - Umeå universitet, Kemiska institutionen orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Kemiska institutionen rorId

Beskrivning

Data från ett mesokosmförsök där hela födoväven i Bottenhavet (från plankton till fisk) exponerats för organiska mijljögifter, samt olika behandlingar som efterhärmar framtida klimatförändringar (temperatur- och löst organiskt kol-behandlingar). Datafilerna består av rådata i form av vattenkemiska samt biologiska variabler vid flertalet tidpunkter/mätpunkter, samt data specifikt för överlevnad av fisk, samt kemiska analyser av organiska mijögifter i fisk och vatten.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05 – 2013-07

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Mesokosmexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-05 – 2013-07
  • Datainsamlare: Umeå universitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbotten, Östersjön

Geografisk beskrivning: Mesokosmförsöket utfördes vid Umeå marina forskningscentrum (UMF), Sverige (63⁰ 33’N, 19⁰ 49’E).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Kemiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Kempestiftelserna rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Sveriges regering rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2009-149
  • Projektnamn på ansökan: EcoChange
  • Information om finansiering: Det strategiska forskningsområdet EcoChange

Etikprövning

Umeå - dnr A28-13

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Organisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Åsa M.M. Berglund, Christine Gallampois, Matyas Ripszam, Henrik Larsson, Daniela A. Figueroa, Evelina Grinienė, Pär Byström, Elena Gorokhova, Peter Haglund, Agneta Andersson, Mats Tysklind. (2023). Effects on the food-web structure and bioaccumulation patterns of organic contaminants in a climate-altered Bothnian Sea mesocosms. Front. Mar. Sci. 10:1244434.
DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1244434

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-02-28