Data för: Herbivore-shrub interactions influence ecosystem respiration and BVOC composition in the subarctic

SND-ID: 2023-177. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/dxqw-6y59

Citering

Skapare/primärforskare

Cole Brachmann - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Tage Vowles - IVL Svenska miljöinstitutet orcid

Riikka Rinnan - Köpenhamns universitet, Biologisk Institut orcid

Mats Björkman - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Anna Ekberg - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

... Visa mer..

Cole Brachmann - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Tage Vowles - IVL Svenska miljöinstitutet orcid

Riikka Rinnan - Köpenhamns universitet, Biologisk Institut orcid

Mats Björkman - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Anna Ekberg - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Robert Björk - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Data om biogena flyktiga organiska föreningar (BVOC) omfattar fullständig bearbetning från retentionstider, jämförelse med standarder och kvantifiering av relevanta föreningar. Ekosystemrespirationsdata är konverterade till flöde (linjär ökning av koncentrationen av koldioxid (CO2) över tid under provtagningsperioden). Plant Root Simulator (PRS), fukt- och temperaturdata är listade för varje provyta och behandling. Vegetationsdata beskrivs för varje växtsamhälle baserat på procentuell täckning av varje art.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-06 – 2014-06

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Dvärgsyra
Gräs
Syllav
Månlåsbräken
Upprätt tagellav
Islandslavar
Doftmyskgräs
Fjällbinka
Dvärgbjörk
Rödsvingel
Dvärgvide
Jungermanniales
Tuvsäv
Gulvit renlav
Nickstarr
Norrlandslav
Styvstarr
Vårfingerört
Nålstarr
Kvastmossor
Nordlig örnlav
Maskrosor
Vårbroddssläktet
Sydvårbrodd
Fårsvingel
Glasbjörk
Rislav
Myrbryum
Fjällsmörblomma
Svartstarr
Rönn
Ullvide
Ängsgröe
Dvärgfingerört
Saffranslav
Nordlig björnmossa
Påskrislavar
Tall
En
Polytrichum
Filtlavar
Fjälltätört
Vårfryle
Lappvide
Skogslummermossa
Lopplummer
Svanmossa
Hårbjörnmossa
Trasig pöslav
Fönsterlav
Ljung
Kråkbär
Lingon
Smal islandslav
Åkerfräken
Ripvide
Grönvide
Lämmelstarr
Husmossor
Glansstarr
Norrlandsstarr
Fnaslav
Taggbägarlav
Polargröe
Grönkulla
Ripstarr
Polarvide
Fjällfibblor
Bäckrundmossa
Islandslav
Fjällkattfot
Blombägarlav
Mattlummer
Stängellav
Ekbräken
Tät kvastmossa
Hårstarr
Ängsbräsma
Lappljung
Smalfräken
Ängsfryle
Fjällgröe
Trattlav
Ängssyra
Planmossa
Fjällarv
Groddsvingel
Sträv filtlav
Vitmosslav
Lappstarr
Mossljung
Pigglav
Ängsfräken
Blåtåtel
Myrbjörnmossa
Ängsskallra
Lapprör
Stor lobmossa
Smörblomma
Kochenillav
Väggmossa
Kvanne
Fjällveronika
Kruståtel
Stor fransmossa
Slidstarr
Sågad skruvknölmossa
Gullris
Fjällvedel
Revlummer
Styv äppelmossa
Skogsstjärnblomma
Masklav
Blåbär
Trådfräken
Räffelmossor
Fjälltimotej
Tuvtåtel
Cirkelmossa
Tuvull
Nätvide
Liten blåklocka
Fjällräffelmossa
Fjällhavre
Nordkråkbär
Fingerlik porlav
Klotpyrola
Torsklav
Dvärglummer
Palmmossa
Ängskovall
Hjortron
Rosling
Enbjörnmossa
Odon
Lappspira
Grå renlav
Klubbstarr
Fjällviol
Guldspärrmossa
Hårsidenmossa
Gyllenmossa
Opalmossa
Stor björnmossa
Rosenrot
Snölav
Groddbräcka
Kvastmossa
Skogsstjärna
Markporlav
Fjällstarr
Fjällglim
Stor kvastmossa
Axfryle
Smörbollar
Trollmossor
Fjällskära
Mjölonsläktet
Linnea
Ängsull
Svarthö
Naggbägarlav
Fjällklocka
Fjällskråp
Ormrot
Klynnetåg
Björnbrodd
Polartåg
Slåtterblomma
Fjällgentiana
Fjällnoppa
Fjällruta
Tätört
Tallvitmossa
Fetbålmossa
Lapptåtel
Stagg
Krypljung
Agrostis mertensii trin.
Alchemilla l.
Euphrasia frigida pugsley
Diphasiastrum alpinum (l.) holub
Diphasiastrum complanatum (l.) holub
Calamagrostis purpurea (trin.) trin.
Calamagrostis stricta (timm) koeler
Arctostaphylos alpinus
Drepanocladus revolvens

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Dalarnas län, Norrbottens län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2018-04202
 • Projektnamn på ansökan: Vikten av trofiska interaktioner för mykorrhiza dynamiken i Arktis

Finansiering 2

 • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 771012
 • Projektnamn på ansökan: Tundra biogenic volatile emissions in the 21st century

Finansiering 3

 • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 214-2010-1411
 • Projektnamn på ansökan: Ecosystem responses to herbivory and climate change along the Swedish mountains

Finansiering 4

 • Finansiär: Uddannelses- og Forskningsministeriet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 9095-00004
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Brachmann, C. G., Vowles, T., Rinnan, R., Björkman, M. P., Ekberg, A., and Björk, R. G.: Herbivore-shrub interactions influence ecosystem respiration and BVOC composition in the subarctic, Biogeosciences Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/bg-2023-14, in review, 2023.
DOI: https://doi.org/10.5194/bg-2023-14

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-02