Hydroklimatiska förhållanden i Sverige 1961-2020 - Nederbörd, temperatur och avrinningsobservationer i 50 avrinningsområden (CAMELS-SE)

SND-ID: 2023-173. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/t3rm-v029

Citering

Skapare/primärforskare

Claudia Teutschbein - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Datamängden består av dagliga observationer av nederbörd, temperatur och avrinning för 50 avrinningsområden i Sverige över en 60-årsperiod (1961-2020). Utöver dessa observationer innehåller datamängden även information om geografiskt läge, marktäckning, jordtyper, hydrologiska signaturer och reglering för varje avrinningsområde.
Informationen samlades in från olika källor, inklusive Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt flera Copernicus-produkter som tillhandahölls av European Environment Agency. De sammanställda, geografiskt matchade och bearbetade uppgifterna är tillgängliga online.
Datasetet omfattar två definierade "klimatnormalperioder": 1961-1990 och 1991-2020 och innehåller en bred variation av hydroklimatiska, topografiska och miljömässiga egenskaper, vilket gör det till en ovärderlig resurs för både forskare och praktiker. Det kan ge insikter i hydrologiska processer, möjliggör utforskning av klimatförändringars påverkan samt stödjer utformningen av hållbara strategier för vattenförvaltning.
På grund av den långa tidsper

... Visa mer..
Datamängden består av dagliga observationer av nederbörd, temperatur och avrinning för 50 avrinningsområden i Sverige över en 60-årsperiod (1961-2020). Utöver dessa observationer innehåller datamängden även information om geografiskt läge, marktäckning, jordtyper, hydrologiska signaturer och reglering för varje avrinningsområde.
Informationen samlades in från olika källor, inklusive Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt flera Copernicus-produkter som tillhandahölls av European Environment Agency. De sammanställda, geografiskt matchade och bearbetade uppgifterna är tillgängliga online.
Datasetet omfattar två definierade "klimatnormalperioder": 1961-1990 och 1991-2020 och innehåller en bred variation av hydroklimatiska, topografiska och miljömässiga egenskaper, vilket gör det till en ovärderlig resurs för både forskare och praktiker. Det kan ge insikter i hydrologiska processer, möjliggör utforskning av klimatförändringars påverkan samt stödjer utformningen av hållbara strategier för vattenförvaltning.
På grund av den långa tidsperioden lämpar sig datasetet för kalibrering av modeller, utbildning, metodutveckling och främjar tvärvetenskaplig forskning över olika discipliner. Det utgör en viktig grund för att förstå och hantera vattenrelaterade utmaningar i en föränderlig miljö. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1961-01-01 – 2020-12-31

Variabler

51

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Data samlades in från olika källor, såsom Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och flera Copernicus-produkter som tillhandahålls av Europeiska miljöbyrån (EEA). Data har sammanställts, syntetiserats, rumslig matchats och bearbetats. Ytterligare beräkningar har genomförts.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-04-01 – 2020-07-08
 • Tidsupplösning: 1 dag
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Datamängden omfattar 50 svenska avrinningsområden med tydliga fysiografiska och hydroklimatiska egenskaper, som varierar i sina storlekar (2 km² till 8 425 km²) och täcker en latitudgradient från 56°N till 68°N. Bland dessa är 10 avrinningsområden gränsöverskridande, eftersom mer än 5% av deras totala yta sträcker sig in i Norge.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Finansiering 1

 • Finansiär: Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande (FORMAS) rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 942-2015-1123; 2015-01123_Formas
 • Projektnamn på ansökan: Hydrologisk torka nu och i framtiden: Svenska ´hotspots´ av fara, sårbarhet och risk
 • Information om finansiering: Hydrological droughts now and in the future: Swedish hotspots of hazard, vulnerability, and risk

Finansiering 2

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2017-04970
 • Projektnamn på ansökan: Riktad osäkerhetsminskning inom hydrologisk klimatforskning för robusta avrinningssimuleringar
 • Information om finansiering: Reducing uncertainties in hydrological climate change impact research to allow for robust streamflow simulations
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Administrativa gränser (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Positionering (INSPIRE topic categories)

Sjöar och vattendrag (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Teutschbein, C. (2024) CAMELS‐SE: Long‐term hydroclimatic observations (1961–2020) across 50 catchments in Sweden as a resource for modelling, education, and collaboration. Geoscience Data Journal.
DOI: https://doi.org/10.1002/gdj3.239

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-02-12