Avloppsvattens inkommande och utgående koncentrationer från minireningsverk i norra Sverige och Finland

SND-ID: 2023-17-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/48t5-qm50

Citering

Skapare/primärforskare

Brenda Vidal - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser rorId

Beskrivning

Uppgifterna inkluderar inkommande och utgående avloppsvattenkoncentrationer av traditionella parametrar uppmätt i minireningsverk som betjänar enstaka hus eller små samhällen (2-30 personekvivalenter). Parametrarna som analyseras inkluderar organiskt material, suspenderade ämnen, näringsämnen (fosfor- och kväveföreningar) och indikatorbakterier, samt andra fysikalisk-kemiska parametrar som temperatur, pH och turbiditet samt klorid för att upptäcka utspädningseffekter. Ytterligare inflödes- och avloppskoncentrationer av mikroföroreningar från två lite större anläggningar (betjänar 12-30 personekvivalenter) ingår också. Dessa mikroföroreningar bestod av 19 utvalda läkemedel, koffein och sötningsmedlet Acesulfame K, och 15 ftalater.
Syftet med den insamlade datamängden var att undersöka reningseffektiviteten hos minireningsverk som arbetar under kalla klimatförhållanden under olika årstider. Proverna samlades in i de norra delarna av Sverige (Norrbotten) och Finland (Norra Österbotten och Lappland) som kännetecknas av låga vintertemperaturer och djup frostinträngning.
Uppgifterna har inte behandl

... Visa mer..
Uppgifterna inkluderar inkommande och utgående avloppsvattenkoncentrationer av traditionella parametrar uppmätt i minireningsverk som betjänar enstaka hus eller små samhällen (2-30 personekvivalenter). Parametrarna som analyseras inkluderar organiskt material, suspenderade ämnen, näringsämnen (fosfor- och kväveföreningar) och indikatorbakterier, samt andra fysikalisk-kemiska parametrar som temperatur, pH och turbiditet samt klorid för att upptäcka utspädningseffekter. Ytterligare inflödes- och avloppskoncentrationer av mikroföroreningar från två lite större anläggningar (betjänar 12-30 personekvivalenter) ingår också. Dessa mikroföroreningar bestod av 19 utvalda läkemedel, koffein och sötningsmedlet Acesulfame K, och 15 ftalater.
Syftet med den insamlade datamängden var att undersöka reningseffektiviteten hos minireningsverk som arbetar under kalla klimatförhållanden under olika årstider. Proverna samlades in i de norra delarna av Sverige (Norrbotten) och Finland (Norra Österbotten och Lappland) som kännetecknas av låga vintertemperaturer och djup frostinträngning.
Uppgifterna har inte behandlats och består av resultat (rådata) som erhållits direkt från vårt universitetslaboratorium i Luleå tekniska universitet (näringsprover) och ackrediterade laboratorier (traditionella parametrar, mikrobiologi, mikroföroreningar).

Uppgifterna innehåller inkommande och utgående avloppskoncentrationer av traditionella parametrar uppmätta i minireningsverk för rening av hushållsavloppsvatten som betjänar enstaka hus eller små samhällen (2-30 personekvivalenter). Syftet med insamlingen av data var att undersöka reningseffektivitetet av minireningsverk som arbetar under kalla klimatförhållanden under olika årstider. Proverna samlades in i de norra delarna av Sverige (Norrbotten) och Finland (Norra Österbotten och Lappland) som kännetecknas av låga vintertemperaturer och djup frostinträngning.
De undersökta anläggningarna inkluderade sex minireningsverk som drivs i kontinuerligt läge: en med biofilter (trickling filter) (TF), en med biorotor (RBC) och fyra med aktivt slam med fosforfällning genom koagulering (ASC) eller alkaliskt filter (ASF1, ASF2 , ASF3) system. Dessutom kördes fem anläggningar från tre olika tillverkare i batchläge med aktivt slam och koagulering för fosforfällning (SBR1-5).
Analyserade parametrar inkluderar organiskt material (BOD), suspenderade partiklar (TSS), näringsämnen (fosfor- och kväveföreningar) och indikatorbakterier, såväl som andra fysikalisk-kemiska parametrar som temperatur, pH och grumlighet, och klorid som spårämne för att detektera utspädningseffekter. Ytterligare inflödes- och avloppskoncentrationer av mikroföroreningar från två större anläggningar (ASC och TF, som betjänar 12-30 personekvivalenter) ingår också. Dessa mikroföroreningar bestod av 19 utvalda läkemedel, koffein och sötningsmedlet Acesulfam K, och 15 ftalater.

Datasetet innehåller flera filer:
-En huvudsaklig excel-fil som heter "Wastewater_package_plants" som innehåller de numeriska resultaten av inkommande och utgående koncentrationer av traditionella parametrar och utvalda mikroföroreningar.
- Tre excelfiler kallade "Wastewater temp data..." innehållande temperaturdata som loggas kontinuerligt med en temperatursensor (placerad i den biologiska reningsenheten) vid tre olika förpackningsanläggningar
- Två textfiler kallade "SMHI Air temp data..." med lufttemperaturdata hämtade från Sveriges meteorologiska institut (SMHI) för att användas med avloppsvattnets temperaturdata

Alla Excel-filer tillhandahålls i xlsx- och csv-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08 – 2021-08

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Manuell stickprovning av avloppsvatten
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-06 – 2021-08
 • Instrument: provtagare (Tekniskt/-a instrument) - 500mL bägare med teleskophandtag

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: temperatur logging
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-10 – 2021-04-21
 • Instrument: HOBO® Pendant®MX Temp (MX2201) logger (Tekniskt/-a instrument) - temperatursensor med data logging
 • Tidsupplösning: 15 minut
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland

Geografisk beskrivning: Proverna samlades in på olika platser i de norra delarna av Sverige (Norrbotten) och Finland (Norra Österbotten och Lappland) som kännetecknas av låga vintertemperaturer och djup frostinträngning.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Finansiering 1

 • Finansiär: Interreg Nord European Regional Development Fund
 • Diarienummer hos finansiär: grant no. NYPS 20201833

Finansiering 2

 • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 1634/20 and 00929-2021

Finansiering 3

 • Finansiär: Region Norrbotten
 • Diarienummer hos finansiär: grant no. NYPS 20201991
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Vattenteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljöledning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2023-06-08
Senast uppdaterad: 2023-06-08