Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Replika.

SND-ID: 2022-97-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/9xbq-4g43

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Dahlstrand - Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Rättssociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Studien är en replikation på en ursprunglig studie som publicerades 2012 i avhandlingen "Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer" av Karl Dahlstrand. Replikationen gjordes för att undersöka likheter och förändringar i det "allmänna rättsmedvetandet" i relation till kränkningsersättning till brottsoffer och har genomförts i samarbete med Brottsoffermyndigheten, finansierats av ”Ulla V Bondesons Stiftelse för rättssociologisk och kriminologisk forskning” och med Peter Bergwall som forskningsassistent.

Projektet består av empiriinsamling i form av två enkätundersökningar; en webbenkät som vänder sig till urval av allmänheten och en traditionell postenkät som vänder sig till ett urval brottsoffer som erhållit kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten.

För mer information om den ursprungliga studien, se katalogpost för ”Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer”: https://doi.org/10.5878/002817

För mer information om replikationsstudien och dess metod, se rapporten "Kränkning och upp

... Visa mer..
Studien är en replikation på en ursprunglig studie som publicerades 2012 i avhandlingen "Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer" av Karl Dahlstrand. Replikationen gjordes för att undersöka likheter och förändringar i det "allmänna rättsmedvetandet" i relation till kränkningsersättning till brottsoffer och har genomförts i samarbete med Brottsoffermyndigheten, finansierats av ”Ulla V Bondesons Stiftelse för rättssociologisk och kriminologisk forskning” och med Peter Bergwall som forskningsassistent.

Projektet består av empiriinsamling i form av två enkätundersökningar; en webbenkät som vänder sig till urval av allmänheten och en traditionell postenkät som vänder sig till ett urval brottsoffer som erhållit kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten.

För mer information om den ursprungliga studien, se katalogpost för ”Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer”: https://doi.org/10.5878/002817

För mer information om replikationsstudien och dess metod, se rapporten "Kränkning och upprättelse. En replikation av en rättssociologisk enkätstudie" https://lup.lub.lu.se/record/40517edf-4477-4192-ba91-a872f20a9da0

2021 Allmänheten reversed.sav: SPSS-fil med besvarade webbenkäter av respondentgruppen "allmänheten".
2021 Brottsoffer reversed.sav: SPSS-fil med besvarade enkäter av respondentgruppen "brottsoffer som fått kompensation".
Datafiler i .csv-format (UTF-8) finns också tillgängliga.

Se medföljande enkäter samt den publicerade rapporten för struktur. Se medföljande kodböcker för variabelbeskrivningar.
Enkäternas fritextfält för kommentarer finns inte publicerat i detta dataset. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Allmänhet och brottsoffer som erhållit kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Enkäten till "allmänheten" besvarades av ett urval respondenter från en självrekryterad webbpanel medan enkäten till brottsoffren besvarades av ett urval respondenter som fått kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten.

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2020

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

Webbenkät riktad till allmänheten: Vid panelundersökning av denna typ fokuserar man på antal önskade svar och när man har fått in det antalet man önskar (i det här fallet 1000 svar), stänger man panelen. Postenkät till brottsoffer: Sammantaget skickades 918 enkäter ut och 129 kom oöppnade i retur från posthanteringen, dessa kan beskrivas som naturligt bortfall. Av de 789 enkäter som återstår kom 214 besvarade enkäter tillbaka vilket ger en svarsfrekvens på 27 procent. En besvarad enkät felkodades i SPSS så antalet besvarade enkäter i tabellerna är enbart 213.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Självrekryterad webbpanel (CINT) riktad till allmänheten
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018 – 2019
 • Datainsamlare: Lunds universitet
 • Urvalsstorlek: 1124
 • Antal svar: 1124
 • Datakälla: Geografiskt område

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Brottsoffer som fått kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten fick postenkäter med svarskuvert.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019 – 2020
 • Datainsamlare: Lunds universitet
 • Urvalsstorlek: 918
 • Antal svar: 214
 • Antal ej svarande: 705
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 129
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 575
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Studien är genomförd i Sverige och riktade sig till respondenter boende i Sverige.

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Rättssociologiska institutionen

Medverkande

Peter Bergwall - Lunds universitet, Rättssociologiska instutionen orcid

Finansiering

 • Finansiär: Ulla V. Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning
 • Projektnamn på ansökan: Kränkning och upprättelse. En replikation av en rättssociologisk enkätstudie

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-01226

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lag, brottslighet och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dahlstrand, K., & Bergwall, P. (2022). Kränkning och upprättelse. En replikation av en rättssociologisk enkätstudie. https://lup.lub.lu.se/record/40517edf-4477-4192-ba91-a872f20a9da0
ISBN: 9789178959143
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:40517edf-4477-4192-ba91-a872f20a9da0

Dahlstrand, K. (2012). Kränkning och upprättelse : En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. https://lup.lub.lu.se/record/2521016
ISBN: 9172673427
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:9a4aa4e1-b9a7-4f8a-a341-93eb5bd00801

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-09-14