Medier, tillit och information

SND-ID: 2022-93-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/k7xc-4h49

Citering

Skapare/primärforskare

Anne Kaun - Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande orcid

Peter Jakobsson - Uppsala universitet orcid

Fredrik Stiernstedt - Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande orcid

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för kultur och lärande rorId

Diarienummer hos huvudman

2020/2325

Beskrivning

Samhälleliga kriser som Corona-pandemin är, i det det moderna mediesamhället, också medie- och
informationskriser. En central fråga är medborgarnas tillit och förtroende till medierna. Globalt sett har tilliten till medierna minskat under senare år. Sverige sticker ut med en högre grad av tillit (även på detta område) men vi ser också en ökad polarisering där utbildningsnivå och politisk åskådning samt medievanor tycks bidra till en sjunkande grad av tillit i vissa delar av befolkningen. Vid samhälleliga kriser finns ett omfattande behov av korrekt och fungerande informationsspridning, samtidigt som förekomsten av desinformation, “fake news” och ryktesspridning ökar kraftigt. Detta projekt syftar till att studera tilliten till medierna under Corona-krisen. Projektet erbjuder en unik forskningsdesign (med dagböcker och djupintervjuer) som möjliggör rikhaltig och nyanserad förståelse för hur tilliten till medier och samhällsinformation ser ut, hur den formas, vilka faktorer som påverkar den och hur den utvecklas under ett längre krisförlopp. Projektet bidrar till en teoretisk och metodologisk ny

... Visa mer..
Samhälleliga kriser som Corona-pandemin är, i det det moderna mediesamhället, också medie- och
informationskriser. En central fråga är medborgarnas tillit och förtroende till medierna. Globalt sett har tilliten till medierna minskat under senare år. Sverige sticker ut med en högre grad av tillit (även på detta område) men vi ser också en ökad polarisering där utbildningsnivå och politisk åskådning samt medievanor tycks bidra till en sjunkande grad av tillit i vissa delar av befolkningen. Vid samhälleliga kriser finns ett omfattande behov av korrekt och fungerande informationsspridning, samtidigt som förekomsten av desinformation, “fake news” och ryktesspridning ökar kraftigt. Detta projekt syftar till att studera tilliten till medierna under Corona-krisen. Projektet erbjuder en unik forskningsdesign (med dagböcker och djupintervjuer) som möjliggör rikhaltig och nyanserad förståelse för hur tilliten till medier och samhällsinformation ser ut, hur den formas, vilka faktorer som påverkar den och hur den utvecklas under ett längre krisförlopp. Projektet bidrar till en teoretisk och metodologisk nyorientering inom tillitsforskningen samtidigt som vi genom projektet skapar kunskap som är direkt användbar för myndigheter och andra samhällsaktörer som vill stärka förtroendet för medierna och nå ut med relevant information till medborgarna under en samhällskris.

Datamaterialet består av 6 filer, en fil för varje omgång med svar på intervjufrågorna för varje undersökningsrond. Bakgrundsvariablerna och frågorna som har ställts i varje omgång är beskrivna i dokumentet Readme. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska befolkningen, ålder 18 - 65 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-08-15 – 2021-01-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Formulär med öppna frågor, har skickats till respondenterna i 6 olika omgångar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-08-15 – 2021-01-31
  • Datainsamlare: Kantar Sifo
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär (Semistrukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 100
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kultur och lärande

Finansiering

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-00632_Formas
  • Projektnamn på ansökan: Media, trust and information during the Corona crisis
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stiernstedt, F. (2021). The voices we trust : Public trust in news and information about COVID-19 on Swedish Radio. Radio Journal, 19(2).
DOI: https://doi.org/10.1386/rjao_00047_1

Kaun A. Ways of seeing digital disconnection: A negative sociology of digital culture. Convergence. 2021;27(6):1571-1583. doi:10.1177/13548565211045535
DOI: https://doi.org/10.1177/13548565211045535

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-09-20