Originaldata fälttester av aggreggationsferomon för långhorningsskalbaggar Aromia moschata moschata och Holopleura marginata - Aggregation-sexferomon fällfångstdata för Aromia moschata moschata och Holopleura marginata

SND-ID: 2022-56-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/zfpv-3f84

Citering

Skapare/primärforskare

Mattias Larsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Växtskyddsbiologi orcid

Jocelyn Millar - University of California, Riverside, Department of Chemistry orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för Växtskyddsbiologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ltv.2022.2.6-242

SLU.ltv.2022.4.4.IÄ-6

Beskrivning

Originaldata för Molander m. fl: p-Mentha-1,3-dien-9-ol: A novel aggregation-sex pheromone for monitoring longhorn beetles (Cerambycidae) in Eurasia and North America

Långhorningsskalbaggar (Cerambycidae) är en mångformig familj av skalbaggar av väsentlig betydelse som skogsskadegörare och sjukdomsvektorer, och är också viktiga komponenter i skogens näringsvävar och ekosystemets funktionalitet. Under senare år har många olika långhorningsferomoner identifierats, vilket har visat storskaliga generella mönster i deras funktionalitet som sex- eller aggregation-sex-feromoner i olika underfamiljer, och vilka olika typer av ämnen som kännetecknar feromonerna i olika cerambycid-taxa. Här inkluderar vi kompletterande och originaldata för identifieringar av aggregation-sex-feromoner för den eurasiska långhorningen Aromia moschata moschata (L.) (Cerambycinae; tribus Callichromatini) och den nordamerikanska arten Holopleura marginata LeConte (Cerambycinae; tribus Holopleurini). Detta är en del av pågående arbete med att utöka den taxonomiska täckningen av identifierade cerambycidferomoner, och bredda mö

... Visa mer..
Originaldata för Molander m. fl: p-Mentha-1,3-dien-9-ol: A novel aggregation-sex pheromone for monitoring longhorn beetles (Cerambycidae) in Eurasia and North America

Långhorningsskalbaggar (Cerambycidae) är en mångformig familj av skalbaggar av väsentlig betydelse som skogsskadegörare och sjukdomsvektorer, och är också viktiga komponenter i skogens näringsvävar och ekosystemets funktionalitet. Under senare år har många olika långhorningsferomoner identifierats, vilket har visat storskaliga generella mönster i deras funktionalitet som sex- eller aggregation-sex-feromoner i olika underfamiljer, och vilka olika typer av ämnen som kännetecknar feromonerna i olika cerambycid-taxa. Här inkluderar vi kompletterande och originaldata för identifieringar av aggregation-sex-feromoner för den eurasiska långhorningen Aromia moschata moschata (L.) (Cerambycinae; tribus Callichromatini) och den nordamerikanska arten Holopleura marginata LeConte (Cerambycinae; tribus Holopleurini). Detta är en del av pågående arbete med att utöka den taxonomiska täckningen av identifierade cerambycidferomoner, och bredda möjligheterna för övervakning av långhorningar för studier av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Båda arterna befanns producera den nya feromonsubstansen p-mentha-1,3-dien-9-ol, som också attraherade signifikanta antal av långhorningen Xestoleptura crassipes (LeConte) (Lepturinae; Lepturini) i studier i Kalifornien. p-Mentha-1,3-dien-9-ol utgör en grupp av feromonsubstanser som är ny för båda dessa tribes (Callichromatini and Holopleurini), vilket ytterligare ökar diversiteten av identifierade feromoner inom underfamiljen Cerambycinae. Detta ämne är också intressant därför att det utgör en helt ny kemisk grupp av feromoner än monoepoxiden (E)-2-cis-6,7-epoxynonenal, som tidigare har rapporterats som ett aggregation-sex-feromon för den invasiva asiatiska långhorningen Aromia bungii (Faldermann).

Originaldata från fällstudier av fångster av olika arter till olika beten som testats i studien.

Aromia moschata-fångster: Fångstförsöken utfördes på Revingehed nära Krankesjön, på 20 olika fällplatser (replikat) endast identifierade med nummer från 1-20. Behandlingar som jämfördes utgjordes av två olika betestyper: Dienol (p-Mentha-1,3-dien-9-ol löst i isopropanol) respektive Kontroll (endast isopropanol).
Tabellkolumner: År, Uppsättningsdatum, Tömningsdatum, Ordinaldatum, Fällplats, Behandling (Dienol eller Kontroll), Totalfångst, Fångst hanar, Fångst honor.

Holopleura marginata-fångster (och andra arter): Fångstförsöken utfördes på fyra olika platser i norra Kalifornien: 1) Slaughterhouse Ravine, Magalia, Butte Co. (Magalia), 2) Rattlesnake Creek at Forest Road 27N12 (Rattle), 3) Junction Forest Roads 27N06 and 27N12Y (Rd27), 4) Whispering Pines Pet Clinic property, Magalia, Butte Co. (Whisp). Behandlingar som jämfördes utgjordes av fyra olika betestyper med aktiva substanser lösta i isopropanol: Dienol (p-Mentha-1,3-dien-9-ol), Alcohol (2-(4-methylphenyl)-1-propanol = p-cymen-9-ol), 1:1-blandning av föregående, samt Kontroll (isopropanol).
Tabellkolumner: Fångstplats, Artkod, Datum, Ordinaldatum, Totalfångst, Dienol-fångst, Alkohol-fångst, Fångst till 1:1-blandning, Kontrollfångst, Fångst Släkte, Fångst art, Noteringar. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-04-28 – 2018-07-30

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fällfångst med insektsfällor betade med feromonkandidatsubstanser
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-04-28 – 2018-07-30
  • Instrument: Insektsfällor - Insektsfälla, trattfälla
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, USA

Geografisk beskrivning:
Skåne, Sverige.
Kalifornien, USA.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Analytisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2022-05-02

Version 1: 2022-05-02

DOI: https://doi.org/10.5878/zfpv-3f84

Kontakt för frågor om data

Mattias Larsson

mattias.larsson@slu.se

Publicerad: 2022-05-02