Naturligt radioaktiva ämnen och cesium i abborre (Perca fluviatilis)

SND-ID: 2022-265-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/w4bm-j476

Citering

Skapare/primärforskare

Francisco Piñero García - Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för radiofysik orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Beskrivning

Aktivitetskoncentration av naturlig radioaktivitet (238U, 234U, 226Ra, 210Po) och 137Cs i organ och vävnader hos vild europeisk abborre från insjöarna Fiolen och Fysingen. Aktiviteten visas i Bq/kg i färskvikt.

Proverna av aborre (Perca fluviatilis) utgjordes av 39 individer infångade i Fiolen och 95 individer infångade i Fysingen under 2020. Insamlingen gjordes av Naturhistoriska riksmuséet och proverna har lånats ur Miljöprovbanken.

Datasammanställningen består av det uppmätta medelvärdet av de radioaktiva ämnena i olika anatomiska regioner av aborrproverna. För proverna från Fysingen var det inte möjligt att uppmäta Cesium-137 i fenorna och detta medelvärde saknas därför i dataunderlaget.

Data finns tillgänglig i Excel-format och som semikolonseparerad .csv.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2020

Studie kopplad till biobank

Studien har använt befintliga prover/material från en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Miljöprovbanken / Swedish Environmental Specimen Bank

Typ(er) av prov: Biologiska prover från aborre

Variabler

7

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Insjöarna Fiolen (SWEREF99 6327724.0; 471493.0) och Fysingen (SWEREF99 6607194.0; 664270.0).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fisk- och akvakulturforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Sjöar och vattendrag (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Piñero-García, F., Thomas, R., Mantero, J., Forssell-Aronsson, E & Isaksson, M. (2023). Biokinetic distribution of naturally occurring radionuclides and 137Cs in wild European perch (Perca fluviatilis) from Swedish lakes [manuscript].

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-12-28