Behandling av bad-, disk- och tvättvatten i enskilda avloppsanläggningar - Kvalitet på inkommande och utgående vatten

SND-ID: 2022-249-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/1s9z-8f28

Citering

Skapare/primärforskare

Mashreki Sami - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Annelie Hedström - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Elisabeth Kvarnström - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Inga Herrmann - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser rorId

Diarienummer hos huvudman

1773279

1773284

Beskrivning

Datasammanställningen som presenteras här innehåller rådata från provtagningar som utfördes vid åtta enskilda anläggningar för behandling av bad-, disk- och tvättvatten (BDT) i Södertälje kommun. Prover togs från tre typer av minireningsverk och en markbädd för BDT rening. Stickprover togs från inkommande och utgående vatten mellan augusti 2020 och december 2021 och analyserades på organisk substans, näringsämnen, indikatorbakterier, anjoniska tensider, salt och (för två av anläggningar) mikroplast. Mätningar på andra parametrar såsom pH och suspenderat material är inkluderade. För mikroplast inkluderas dessutom resultat på blankprover.

Detta dataset har använts för att utvärdera reningseffektiviteten av de enskilda BDT-vattenanläggningarna och för att bedöma om det renade vattnet skulle kunna återanvändas.

Se bifogade dokumentationsfiler.
1. Study_Description: Detta dokument innehåller en sammanfattning av hur provtagningar och analyser utfördes.
2. Greywater Characteristics: Uppmätta koncentrationer i inkommande och utgående vatten vid de olika provtagningstillfällena.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Stickprov på inkommande och utgående gråvatten
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Södertälje kommun

Geografisk beskrivning: Provtagningarna utfördes vid åtta enskilda anläggningar för behandling av bad-, disk- och tvättvatten på landsbygden i Södertälje kommun.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Medverkande

Helene Österlund - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Kerstin Nordqvist - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-01903
  • Projektnamn på ansökan: From grey to blue-green: Decentralized grey water treatment for use in blue-green urban environments

Finansiering 2

  • Finansiär: Naturvårdsverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 208-0182-18
  • Projektnamn på ansökan: µrban plastics - Sources, sinks and flows of microplastics in the urban environment
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Infrastrukturteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturresursteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Vattenbehandling (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-01-05

Version 1: 2023-01-05

DOI: https://doi.org/10.5878/1s9z-8f28

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2023-01-05