Artrikedom av växter, dagfjärilar och humlor i linjära infrastrukturmiljöer, och historisk och nutida täckning av gräsmarker i en 2 km-buffert runt respektive plats.

SND-ID: 2022-246-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/et9j-1p32

Citering

Skapare/primärforskare

Svenja Horstmann - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-20

Beskrivning

Dessa data beskriver artrikedom av växter, dagfjärilar och humlor i linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningar), och historisk och nutida täckning av gräsmarker i en 2 km buffert runt respektive plats.

Se engelsk beskrivning för mer detaljerad information.

Datamängden består av 112 rader och 15 kolumner, exklusive rubriker. Varje rad innehåller information om en studerad habitat (totalt 112). Se den engelska informationen för en beskrivning av informationen i varje kolumn.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1950 – 2017

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: För växterna placerade vi ut fyra rutor på 1 × 1 m längs varje transekt, åtskilda med ett avstånd på 50 m. I varje ruta noterade vi närvaron eller frånvaron av alla växtarter från en fördefinierad lista med 169 arter, som alla är vanligt förekommande i olika typer av gräsmarkshabitat i undersökningsområdet. Vi gick långsamt längs samma transekter och identifierade och räknade alla fjärilar och Bastardsvärmare (Zygaenidae; hädanefter inkluderade i "fjärilar") inom 2,5 m på varje sida och 5 m framför observatören. Vi kartlade humlor längs samma transekter men inom 1 m på varje sida och framför observatören. Vi fångade och identifierade individer i fält om det var möjligt eller samlade in och identifierade dem i laboratoriet. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-06-01 – 2016-08-24
  • Instrument: Håv

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Uppgifterna omfattar studieplatser i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish Biodiversity Centre orcid

Alistair G. Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Erik Öckinger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2023-01-31