Trender i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020

SND-ID: 2022-226-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ms33-dh85

Citering

Skapare/primärforskare

Marcus Klaus - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.seksko.2022.4.1-52

SLU.seksko.2022.IÄ-7

Beskrivning

Det här datamaterialet innehåller median värden, linjära trender och brytpunkter i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020. Vattenkemiska parametrar är mätt pH, alkalinitet, koncentrationer på baskatjoner, anjoner från syror, löst syre, löst kiseldioxid, total organisk kol, grundvattentemperatur, grundvattennivå, såväl löst anorganisk kol och koldioxid, beräknade utifrån karbonatjämviktsreaktioner. Statistiken baserar på 5745 provtagningar i 55 grundvattenrör eller källor som en del av Sveriges nationella program för övervakning av grundvattenkemin utförd av Sveriges Geologiska Undersökningen (SGU). Bakgrundsinformation om provtagningslokaler finns också med. Syftet med datamaterialet är att bedöma hur kolomsättningen i Sveriges grundvatten påverkas av miljöförändringar.

Datamaterialet innehåller median värden, linjära trender (Sen Theil slope, incl. p-värde), brytpunkter i trender och antal observationer för löst anorganisk kol, koldioxid, pH, alkalinitet, total organisk kol, baskatjoner (Ca, Mg, K, Na), katjoner från syror (Cl, SO4, NO3), ammonium, löst kiseldioxid, löst syre, grundv

... Visa mer..
Det här datamaterialet innehåller median värden, linjära trender och brytpunkter i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020. Vattenkemiska parametrar är mätt pH, alkalinitet, koncentrationer på baskatjoner, anjoner från syror, löst syre, löst kiseldioxid, total organisk kol, grundvattentemperatur, grundvattennivå, såväl löst anorganisk kol och koldioxid, beräknade utifrån karbonatjämviktsreaktioner. Statistiken baserar på 5745 provtagningar i 55 grundvattenrör eller källor som en del av Sveriges nationella program för övervakning av grundvattenkemin utförd av Sveriges Geologiska Undersökningen (SGU). Bakgrundsinformation om provtagningslokaler finns också med. Syftet med datamaterialet är att bedöma hur kolomsättningen i Sveriges grundvatten påverkas av miljöförändringar.

Datamaterialet innehåller median värden, linjära trender (Sen Theil slope, incl. p-värde), brytpunkter i trender och antal observationer för löst anorganisk kol, koldioxid, pH, alkalinitet, total organisk kol, baskatjoner (Ca, Mg, K, Na), katjoner från syror (Cl, SO4, NO3), ammonium, löst kiseldioxid, löst syre, grundvattentemperatur och grundvattennivå. Dessutom finns med information om provtagningslokalerna (namn / ID, koordinater, berggrund, akvifärtyp, rördjup). Median värden och linjära trender är också beräknade för transformationer (Pivot koordinater) av dem ovan nämnda ämnen. Transformationen tar hänsyn till att vattenkemiska koncentrationer är kompositorisk data. Löst anorganisk kol och koldioxid är beräknade utifrån alkalinitet, pH och vattentemperatur baserad på karbonatjämviktsreakterioner med hjälp av R paketet "phreeqc" (Charlton and Parkhurst 2011). Trender är beräknade för perioderna 1980-2000, 2000-2020 och 1980-2020 med hjälp av R paketet "rkt" (Marchetto 2021). Brytpunkter är beräknade med hjälp av R paketet “segmented" (Muggeo 2008). Pivot koordinater är beräknade med hjälp av R paketet "robCompositions" (Templ et al. 2011). Rådata finns tillgängligt genom Sveriges Geologiska undersökning (SGU 2022a,b). Datauttaget gjordes 2021-10-03.

Referenser:
Charlton, S. R. & Parkhurst, D. . Modules based on the geochemical model PHREEQC for use in scripting and programming languages: Computers & Geosciences, v. 37, p. 1653-1663. (2011)
Marchetto, A. rkt: Mann-Kendall Test, Seasonal and Regional Kendall Tests. R package version 1.6. Available at: https://CRAN.R-project.org/package=rkt. (2021).
Muggeo, V. M. R. segmented: an R Package to Fit Regression Models with Broken-Line Relationships. R News, 8/1, 20-25. Available at: https://cran.r-project.org/doc/Rnews/. (2008).
SGU. Data från miljöövervakning av grundvatten, öppna data (Groundwater environmental monitoring data, in Swedish). Available at: https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/oppna-data/grundvatten-oppna-data/miljoovervakning-av-grundvatten/. (2022a).
SGU. Data om grundvattennivåer (Groundwater level data, in Swedish). Available at https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/ladda-ned-grundvattendata/. (2022b).
Matthias Templ, Karel Hron, P. F. robCompositions: an R-package for robust statistical analysis of compositional data. v. 2.3.1. in Compositional Data Analysis. Theory and Applications (eds. Pawlowsky-Glahn, V. & Buccianti, A.) 341–355 (John Wiley & Sons, 2011). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2020-12-31

Variabler

229

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Nationell övervakning av grundvattenkemin, genomfört av Sveriges Geologiska Undersökning. För detajler, se bifogad dokument "HVM_grundvattenkvalitet"
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-01 – 2020-12-31
  • Instrument: Vattenkemiska laboratoriet (SLU) (Tekniskt/-a instrument) - Vattenkemiska analyser på vattenkemiska laboratoriet, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet. Metodbeskrivningar finns under "dokumentationsfiler".
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Lokalerna är utspridda över hela Sverige (latitud 52−68°N).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel

Finansiering

  • Finansiär: Sveriges Geologiska Undersökning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 36–2788/2021
  • Projektnamn på ansökan: The role of groundwater in the carbon cycle: long-term sink or overlooked legacy?
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Klaus, M., (2023). Decadal increase in groundwater inorganic carbon concentrations across Sweden. Communications Earth & Environment 4:221. https://doi.org/10.1038/s43247-023-00885-4
DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-023-00885-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-05-16

Version 1: 2023-05-16

DOI: https://doi.org/10.5878/ms33-dh85

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2023-05-16
Senast uppdaterad: 2023-08-25