12 individuella intervjuer med personer som blivit sjukskrivna för utmattningsyndrom

SND-ID: 2022-196-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/qxxy-eq51

Citering

Alternativ titel

Intervjuer PROMISE

Skapare/primärforskare

Sara Alsén - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa rorId

Beskrivning

12 st intervjuer med personer sjukskrivna för utmattningssyndrom och deras upplevelse av stöd när de drabbats av utmattningssyndrom.

En del i PROMISE-projektet ("Personcentrerad eHälsa för behandling och rehabilitering av vanliga psykiska sjukdomar"), en öppen randomiserad kontrollerad studie (RCT) som utvärderar effekterna av en personcentrerad eHälsa-intervention (interaktiv digital plattform och telefonstöd) för patienter som är sjukskrivna för CMDs.

Transkriberade råtexter från semistrukturerade intervjuer.
Intervjufrågorna finns i dokumentationsfilen (engelsk översättning).
Intervjufilerna är i .docx-format och finns också som PDF/A.
I står för Intervjuare och D för Deltagare.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Känsliga personuppgifter med uppgifter om hälsa. Varje förfrågan om utlämning måste sekretessprövas individuellt av forskningshuvudmannen.

Kodnyckel existerar

Ja

Data innehåller annan skyddsvärd information

Ja: Personliga berättelser med med namn och härledning till sig själv och andra personer. Respondenterna är patienter kopplade till hälso- och sjukvården.

Språk

Metod och utfall

Population

Patienter i åldrarna 25-46 år, sjukskrivna för utmattningssyndrom.

Tidsdimension

Studiedesign

Diagnostisk studie

Beskrivning av studiedesign

Semistrukturerad intervjustudie, en del av det större PROMISE-projektet. Fler detaljer finns på projekthemsidan.

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06 – 2019-02

Antal individer/objekt

12

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06 – 2019-02
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: Diktafon (Semistrukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 12
  • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Andreas Fors - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Uppdragsgivare

Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd - FORTE - 2016-07418, 2017-00557 and 2019-01726

Finansiering

  • Finansiär: Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården - ALF-avtalet
  • Diarienummer hos finansiär: ALFGBG-772191, ALFGBG-932659

Etikprövning

Göteborg - dnr Dnr: 497-17, T 526-18

Publikationer

Alsén, S., Ali, L., Ekman, I., & Fors, A. (2020). Facing a blind alley - Experiences of stress-related exhaustion: a qualitative study. In BMJ Open (No. e038230; Vol. 10, Issue 9). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038230
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038230
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/296020

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-10-28