Effekt av argininfosfattillförsel på tidig överlevnad och tillväxt av tall, gran och vårtbjörk

SND-ID: 2022-163-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/p1vn-df79

Citering

Skapare/primärforskare

Bodil Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.sfak.2022.4.4.IÄ-1

Beskrivning

Syftet med den vetenskapliga studien var att undersöka effekterna av agininfosfat på överlevnad och tillväxt av tall-, gran- och vårtbjörksplantor på tre fallstudier i Sverige. De tre studerade lokalerna finns i södra (S), nordöstra (NÖ) och nordvästra (NV) delarna av Sverige.

Skogen på de studerade lokalerna var skördad och markberedning utförts samma år som plantering. Plantor av tall, gran och vårtbjörk planterades i juni 2019 på den nordöstra lokalen och i juni 2020 på de andra lokalerna. På varje lokal var de olika trädslagen planterade både var för sig och blandade ytor, med en yta behandlade med argininfosfat och en yta obehandlade plantor för varje trädslagskombination. Inventering av överlevnad och tillväxt utfördes i augusti-september 2020 på den nordöstra lokalen och 2021 på de andra lokalerna, följande två tillväxtsäsonger i fält.

Data består av överlevnad, höjd- och stambasdiametermätningar från inventeringarna.

Variablerna är beskrivna i detalj i dokumentationsfilen.

Tre datafiler är inkluderade, en fil för varje lokal som alla var analyserade separat:

... Visa mer..
Syftet med den vetenskapliga studien var att undersöka effekterna av agininfosfat på överlevnad och tillväxt av tall-, gran- och vårtbjörksplantor på tre fallstudier i Sverige. De tre studerade lokalerna finns i södra (S), nordöstra (NÖ) och nordvästra (NV) delarna av Sverige.

Skogen på de studerade lokalerna var skördad och markberedning utförts samma år som plantering. Plantor av tall, gran och vårtbjörk planterades i juni 2019 på den nordöstra lokalen och i juni 2020 på de andra lokalerna. På varje lokal var de olika trädslagen planterade både var för sig och blandade ytor, med en yta behandlade med argininfosfat och en yta obehandlade plantor för varje trädslagskombination. Inventering av överlevnad och tillväxt utfördes i augusti-september 2020 på den nordöstra lokalen och 2021 på de andra lokalerna, följande två tillväxtsäsonger i fält.

Data består av överlevnad, höjd- och stambasdiametermätningar från inventeringarna.

Variablerna är beskrivna i detalj i dokumentationsfilen.

Tre datafiler är inkluderade, en fil för varje lokal som alla var analyserade separat:

a. effects_APtreatment_data_S_second_season.csv (1132 rader × 11 kolumner)
b. effects_APtreatment_data_NE_second_season.csv (1987 rader × 10 kolumner)
c. effects_APtreatment_data_NW_second_season.csv (1093 rader × 9 kolumner)

Det kommenterade R-skriptet Code_manuscript_SND.R har också inkluderats för reproduktion. Det skall packas upp i samma katalog som datafilerna. PDF-filerna i output_plots.zip innehåller de diagram som genereras av skriptet, och filen Code_manuscript_SND.log.txt innehåller logg från skriptet när det körts med terminalkommandot:

Rscript Code_manuscript_SND.R > Code_manuscript_SND.log.txt Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2020

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-10-16 – 2021-12-09
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning:
Lokal södra Sverige: 57.193157 N 14.821763 E
Lokal nordöstra Sverige: 64.162174 N 19.661918 E
Lokal nordvästra Sverige: 64.102337 N 18.149540 E

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Medverkande

Reimo Lutter - Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Engineering orcid

Fredrik Sjödin - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning

Tomas Lundmark - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: KAW 2016.0341, KAW 2016.0352, KAW 2018.0259
  • Projektnamn på ansökan: UPSC Forest Biology and Biotechnology

Finansiering 2

  • Finansiär: Vinnova rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00504
  • Projektnamn på ansökan: UPSC Centre for Forest Biotechnology

Finansiering 3

  • Finansiär: Trees and Crops for the Future (TC4F)
  • Information om finansiering: Trees and Crops for the Future (TC4F) är ett strategiskt forskningsområde (SFO) vid SLU med Umeå Universitet och SkogForsk som sammarbetspartners. TC4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi. TC4F är uppdelat i två delar, T4F som fokuserar på skogliga resurser och C4F som fokuserar på agrara resurser.
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Häggström B., Lutter R., Lundmark T., Sjödin F., Nordin A. (2023). Effect of arginine-phosphate addition on early survival and growth of Scots pine, Norway spruce and silver birch. Silva Fennica 57 (2) 22013.
DOI: https://doi.org/10.14214/sf.22013

Häggström, B. (2024). Improving boreal forest regeneration in a variable climate. Diss. Swedish University of Agricultural Sciences.
DOI: https://doi.org/10.54612/a.4flnp33t7i
ISBN: 9789180463126
SwePub: oai:slubar.slu.se:128176

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-10-18
Senast uppdaterad: 2024-03-13