Förskolerum och rumsakustik - insamlat och analyserat data i forskningsprojektet SPACE (Supportive Preschool AcoustiC Environment)

SND-ID: 2022-129-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/esy1-jh90

Citering

Skapare/primärforskare

Julia Winroth - Göteborgs universitet, Instutionen för medicin orcid

Kerstin Persson Waye - Göteborgs universitet, Instutionen för medicin orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Instutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa rorId

Beskrivning

Datasetet innehåller resultatet av rumsakustiska mätningar från 57 förskolerum i kommunalt drivna förskolor i Göteborg. Mätningarna gjordes under 2019-2020. Utförligare information återfinns i den engelska katalogposten under "Description".

Tabulärdatan tillhandahålls i .xlsx- och semikolonseparerat .csv-format.

Se den engelska katalogposten med beskrivningen av datasetet samt dokumentationsfilen för variabelbeskrivningar.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Mätningar av artificiella bruskällor placerade i rum; insamling av fysiska rumsparametrar
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: Ljudinspelningsutrustning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Datasetet baseras på mätningar i kommunala förskolor som ligger med geografisk spridning i Göteborgs kommun.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Instutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-00933_Formas
  • Projektnamn på ansökan: Stödjande akustik i förskola ur ett barnperspektiv
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arkitekturteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Winroth, J., Ögren, M., Glebe, D. & Persson Waye, K. (2023). Child centred room acoustic parameters of public preschools in Sweden [accepted manuscript]. Buildings.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-30
Senast uppdaterad: 2023-10-30