Uppskattningar av våtmarksfågel före och efter våtmarksrestaureringar inom jordbrukslandskap, Sverige - Våtmarksfågeluppskattningar före och efter våtmarksrestaureringar inom jordbrukslandskap, Sverige

SND-ID: 2022-127-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7nx7-ds35

Citering

Alternativ titel

Data for the scientific article: Quantifying effects of wetland restorations on bird communities in agricultural landscapes

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-13

Beskrivning

Syftet med data var att utvärdera och kvantifiera restaureringarnas effekt på fåglar för en vetenskaplig artikel.
Data innehåller skattningar av antalet fågelpar för våtmarksarter i restaurerade våtmarker. Observationerna består av tidsserier med data före och efter restaurering. Data har sammanställts från enskilda rapporter.

Data avser antal fågelpar i restaurerad våtmarks i jordburkslandskap i Sverige.

Beskrivning av datainsamling:
Data på fågelobservationer av olika arter har sammanställts från diverse publicerad rapporter över enskilda våtmarker. Dessa våtmarker har restaurerats under de senaste 50 åren. Fågelräkningar avser i de flesta fall antal fågelpar under år före och efter restaurering, men i vissa avses istället antal skattade kullar. Data innehåller också våtmarkernas areal, år för inventering och restaurering, samt referenser till de originalrapporter från vilka data har inhämtats.

Variablerna beskrivs i detalj i dokumentationsfilen.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Den innehåller författarnamn på de publicerade rapporterna

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1969 – 2019

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Jordbruksområden i Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Michał Żmihorski - Polish Academy of Sciences, Mammal Research Institute orcid

Debora Arlt - Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Artdatabanken orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS - forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-02440
  • Projektnamn på ansökan: BiodivScen ERA‐ Net COFUND

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-0022

Finansiering 3

  • Finansiär: FORMAS - forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 215-2014-1425

Finansiering 4

  • Finansiär: Naturvårdsverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 13/361
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ineta Kačergytė, Tomas Pärt, Åke Berg, Debora Arlt, Michał Żmihorski, Jonas Knape, 2022.
Quantifying effects of wetland restorations on bird communities in agricultural landscapes.
Biological Conservation, Volume 273, 109676, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109676.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109676

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-11-02