Ökad bentisk produktion av kvävedioxid och ammonium efter naturlig syresättning av långtidsanoxiska sediment - Processer och pooler i den bentiska kvävecykeln efter naturlig syresättning av långtidsanoxiskt sediment

SND-ID: 2022-12-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7hr7-s215

Citering

Skapare/primärforskare

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Stefano Bonaglia - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Elizabeth Robertson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Ugo Marzocchi - Aarhus universitet, Institut for Biologi orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

... Visa mer..

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Stefano Bonaglia - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Elizabeth Robertson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Ugo Marzocchi - Aarhus universitet, Institut for Biologi orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Per Hall - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Studiens mål var att utvärdera hur ett syresatt vatteninflöde till de djupa delarna av Östersjön påverkade kvävecykeln i tidigare långtidsanoxiska sediment. Se utförlig beskrivning i den engelska versionen av katalogposten.

Datasetet innehåller 5 filer med följande data:
- Stationsinformation; koordinater, kemisk information om sedimentytan och bottenvattnet
- Sedimentegenskaper; kol och kväve i sedimentets fasta fas, porositet, koncentrationer av NOx och NH4 i porvattnet
- Mikrosensormätningar av O2, N2O och H2S
- Sediment-vattenflöden av syre, löst oorganiskt kol, NH4 och NOx
- Nitratreduktionshastigheter i sedimentet

Utförlig beskrivning av data finns i de tillhörande readme-filerna under fliken Data och dokumentation.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-04-10 – 2018-04-30

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Geografisk beskrivning: Östra Gotlandsbassängen, Östersjön

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-03717
  • Projektnamn på ansökan: Effect of a natural Baltic oxygenation-deoxygenation cycle on benthic recycling of P, N, Si and C - An in situ observation and modelling study

Finansiering 2

  • Finansiär: Grundfos Foundation rorId
Publikationer

Hylén, A., S. Bonaglia, E. Robertson, U. Marzocchi, M. Y. Kononets, and P. O. J. Hall. 2022. Enhanced benthic nitrous oxide and ammonium production after natural oxygenation of long‐term anoxic sediments. Limnol. Oceanogr. 1–15. doi:10.1002/lno.12001
DOI: https://doi.org/10.1002/lno.12001

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-04-05