Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder

SND-ID: 2021-46-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/gxm0-cp19

Citering

Alternativ titel

Data set: Shorter disturbance interval truncates vegetation succession

Skapare/primärforskare

Lena Gustafsson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Department of Ecology orcid

Victor Johansson - Stockholms Universitet, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences orcid

Alexandro Leverkus - Universidad de Granada, Departamento de Ecología orcid

Joachim Strengbom - Sveriges Lantbruksuniversitet, Department of Ecology

Sofie Wikberg - Wikberg Frilansekolog AB

... Visa mer..

Lena Gustafsson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Department of Ecology orcid

Victor Johansson - Stockholms Universitet, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences orcid

Alexandro Leverkus - Universidad de Granada, Departamento de Ecología orcid

Joachim Strengbom - Sveriges Lantbruksuniversitet, Department of Ecology

Sofie Wikberg - Wikberg Frilansekolog AB

Gustaf Granath - Uppsala universitet, Department of Ecology and Genetics orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Beskrivning

För att studera växtsuccessionen efter brand och hur den påverkas av successionstadiet när branden inträffade, samlades vegetationsdata in i västmanland fem år efter en stor brand (13 000 hektar boreal skog). I provytor inventerades växtsamhällena i hårt brända bestånd som varierade i ålder (0-123 år) sedan de hade kalhuggits innan brand. Data inkluderar på plot-nivå (50x50 cm provytor): kärlväxter och mossor, död ved, och krontäckets öppenhet (ljustillgänglighet). På beståndsnivå anges medelvärden för arter, viktad egenskapsdata (egenskapsvärden tagna från databaser), och avstånd till brandgränsen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-06-27 – 2019-07-18

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Vegetationsytor inom naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanland, vilket ligger längst i söder av Sveriges boreala zon.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Botanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Gustafsson, L., Johansson, V., Leverkus, A. B., Strengbom, J., Wikberg, S., & Granath, G. (2021). Disturbance interval modulates the starting point for vegetation succession. Ecology. 102 (9), e03439. https://doi.org/10.1002/ecy.3439
DOI: https://doi.org/10.1002/ecy.3439

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2021-02-25

Version 1: 2021-02-25

DOI: https://doi.org/10.5878/gxm0-cp19

Kontakt för frågor om data

Lena Gustafsson

Lena.Gustafsson@slu.se

Publicerad: 2021-02-25
Senast uppdaterad: 2022-07-07