Bovina norovirus och nebovirus - prevalens och riskfaktorer för infektion i svenska mjölkkobesättningar

SND-ID: 2021-335-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Madeleine Tråven - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Charlotte Axén - Statens veterinärmedicinska anstalt

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2021.4.4-195

Beskrivning

Studiens syfte var att bestämma prevalensen för bovint norovirus och nebovirus hos kalvar i svenska mjölkkobesättningar. Ett andra syfte var att analysera besättnings- och skötselfaktorer associerade med dessa infektioner. I studien användes prover och data insamlade i en tidigare studie 2005-2007 (Silverlås et al. 2009. Prev. Vet. Med. 90, 242-253). Prover och data samlades ursprungligen in för att studera cryptosporidieinfektioner. Träckprover från 5 kalvar 2-30 dagar gamla togs av veterinär vid ett besök på varje gård, totalt 50 gårdar. För den här studien analyserades proverna med RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus. För mer information om metoderna, se den publicerade artikeln. Skötsel- och besättningsdata samlades in vid besättningsbesöket genom observationer och intervju av lantbrukaren via ett standardiserat frågeformulär.

Datasetet innehåller analyssvar från RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus i träckprover från 5 unga kalvar /besättning i 50 svenska mjölkkobesättningar. Datasetet innehåller också uppgifter om besättningarna, såsom besättningsstorlek, årlig medelproduktio

... Visa mer..
Studiens syfte var att bestämma prevalensen för bovint norovirus och nebovirus hos kalvar i svenska mjölkkobesättningar. Ett andra syfte var att analysera besättnings- och skötselfaktorer associerade med dessa infektioner. I studien användes prover och data insamlade i en tidigare studie 2005-2007 (Silverlås et al. 2009. Prev. Vet. Med. 90, 242-253). Prover och data samlades ursprungligen in för att studera cryptosporidieinfektioner. Träckprover från 5 kalvar 2-30 dagar gamla togs av veterinär vid ett besök på varje gård, totalt 50 gårdar. För den här studien analyserades proverna med RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus. För mer information om metoderna, se den publicerade artikeln. Skötsel- och besättningsdata samlades in vid besättningsbesöket genom observationer och intervju av lantbrukaren via ett standardiserat frågeformulär.

Datasetet innehåller analyssvar från RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus i träckprover från 5 unga kalvar /besättning i 50 svenska mjölkkobesättningar. Datasetet innehåller också uppgifter om besättningarna, såsom besättningsstorlek, årlig medelproduktion och ett antal variabler som beskriver rutiner runt skötsel av kalvningar och kalvar, vilka kan ha betydelse för kalvhälsan och smittspridning. Dessa data har samlats in via ett standardiserat intervjuformulär. Data uppdelade på två filer, data på kalvnivå (individ), 250 rader + rubrik, data på besättningsnivå, 50 rader + rubrik. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Besättningsidentitet pseudonymiserat

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

250 unga kalvar i 50 mjölkkobesättningar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
50 mjölkkkobesättningar valdes randomiserat från en lista med alla mjölkkobesättningar med >50 kor inom de 5 valda georafiska regionerna i proportion till antalet besättningar inom varje region. Fem kalvar 2-30 dagar gamla provtogs per besätting. För ytterligare information om val av kalvar, se den publicerade artikeln.

Tidsperiod(er) som undersökts

2005 – 2007

Variabler

25

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gårdarna i studien ligger i Skåne, Västergötland, Östergötland, Uppland och södra Norrland.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: V0830393
  • Projektnamn på ansökan: Bovine caliciviruses - prevalence and epidemiology in Swedish cattle
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk vetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Tråvén, M.; Axén, C.; Svensson, A.; Björkman, C.; Emanuelson, U. (2022). Prevalence of Bovine Norovirus and Nebovirus and Risk Factors of Infection in Swedish Dairy Herds. Dairy 3(1), 137-147.
DOI: https://doi.org/10.3390/dairy3010011

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.