Utmaningar för miljöförvaltning: interdependens mellan policyfrågor leder inte alltid till samverkan

SND-ID: 2021-312-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/jk9y-rb40

Citering

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms universitet, Zoologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Zoologiska institutionen rorId

Beskrivning

Policyaktörer bemöter komplex miljöproblem genom att engagera sig i flera, ofta sammankopplade ("interdependenta"), policyfrågor. Interdependens mellan policyfrågor kan innebära att arbete att hantera skilda policyfrågor antingen stärker (synergi) eller motverkar (målkonflikt) varandra. Om interdependenta frågor hanteras isolerat istället för att koordineras kan det dock hindra att de mest effektiva och välbalanserade lösningarna till grundläggande problem genomförs. Den här studien undersöker om stärkande och motverkande interdependenser har olika påverkan på aktörers perception och samverkan. Vår empiriska studie av samverkan inom vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, visar att policyaktörer ofta undviker att samarbeta om synergier. Vårt material indikerar att aktörer ofta upplever att det inte är möjligt att agera på synergier. Vi finner också att aktörer ofta inte tar hänsyn till målkonflikter alls när de samverkar. Trots att aktörer var medvetna om målkonflikter och synergier antyder vår analys att de är mindre medvetna om den förra. Dessa resultat indikerar att ak

... Visa mer..
Policyaktörer bemöter komplex miljöproblem genom att engagera sig i flera, ofta sammankopplade ("interdependenta"), policyfrågor. Interdependens mellan policyfrågor kan innebära att arbete att hantera skilda policyfrågor antingen stärker (synergi) eller motverkar (målkonflikt) varandra. Om interdependenta frågor hanteras isolerat istället för att koordineras kan det dock hindra att de mest effektiva och välbalanserade lösningarna till grundläggande problem genomförs. Den här studien undersöker om stärkande och motverkande interdependenser har olika påverkan på aktörers perception och samverkan. Vår empiriska studie av samverkan inom vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, visar att policyaktörer ofta undviker att samarbeta om synergier. Vårt material indikerar att aktörer ofta upplever att det inte är möjligt att agera på synergier. Vi finner också att aktörer ofta inte tar hänsyn till målkonflikter alls när de samverkar. Trots att aktörer var medvetna om målkonflikter och synergier antyder vår analys att de är mindre medvetna om den förra. Dessa resultat indikerar att aktörer antingen undviker varandra på grund av interdependens mellan policyfrågor eller, i bästa fall, ignorerar existerande interdependenser i samverkan. Vår studie belyser vikten av problemperception för att åstadkomma integrerade lösningar på komplexa miljöproblem, och av hur förståelser för olika typer av interdependens påverkan samverkan i miljöförvaltning.

Se engelska katalogsidan för beskrivning av datasetet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Policyaktörer

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2017 – 2020

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Web-baserad enkät
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Norrströms avrinningsområde

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Zoologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hedlund, J., Nohrstedt, D., Morrison, T. et al. Challenges for environmental governance: policy issue interdependencies might not lead to collaboration. Sustain Sci (2022).
DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-022-01145-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-06-20