Abundans av humlor och honungsbin i jordbrukslandskap med eller utan blomremsor och honungsbisamhällen

SND-ID: 2021-285-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/s2bx-3j34

Citering

Skapare/primärforskare

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-10

Beskrivning

Vilda bin har minskat i antal och jordbrukare har därför börjat använda även honungsbin tillsammans med blomremsor. För att ta reda på om blomremsor förstärker vilda bin och dämpar konkurrensen från honungsbin har förekomsten av humlor och honungsbin undersökts på 16 platser i Sverige under sommaren 2018 och våren 2019.

Se den engelska sidan för utförligare beskrivning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-04-01 – 2019-05-29

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län, Skåne

Geografisk beskrivning: Skåne, Sweden

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Sandra A.M. Lindström - Hushållningssällskapet, Hushållningssällskapet orcid

Chloé A. Raderschall - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Vesna Gagic - Queensland Department of Agriculture and Fisheries, Ecoscience precinct orcid

Finansiering

  • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet EkoForsk
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Bommarco R., S.A.M. Lindström, C.A. Raderschall, V. Gagic, O. Lundin (2021). Flower strips enhance abundance of bumble bee queens and males in landscapes with few honey bee hives. Biological Conservation, 263, 109363.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109363

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2021-11-24

Version 1: 2021-11-24

DOI: https://doi.org/10.5878/s2bx-3j34

Kontakt för frågor om data

Riccardo Bommarco

riccardo.bommarco@slu.se

Publicerad: 2021-11-24
Senast uppdaterad: 2024-03-19