Längd, ålder och uppskattade tillbakaräknade längder av gäddor (Esox lucis) i förhållande till vattentemperatur från Mälaren och svenska Östersjökusten 1963-2019 - Uppskattad tillbakaräknad kroppstillväxt på gädda (Esox lucius) från miljöövervakning och yrkesfiske.

SND-ID: 2021-280-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/b9rd-6b38

Citering

Skapare/primärforskare

Örjan Östman - Sveriges lantbruksuniversitet, Akvatiska resurer orcid

Terese Berggren - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Göran Sundblad - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Ulf Bergström - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Akvatiska resurser rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.aqua.2021.IÄ-2

Beskrivning

Data på uppskattad tillbakatillväxt av gäddor från över 50 år från både fiskade och ofiskade områden längs svensk Östersjökust och Mälaren. Syftet är att studera hur tillväxtmönster har varierat över tid och rum, speciellt hur kroppstillväxt relaterar till variation i vattentemperatur. Data på ytvattentemperaturer från Kvädöfjärden (Östersjön) och Mälaren. Se utförlig metodbeskrivning i originalartikeln.

Längd och ålder från gäddor som fångats i fisken för miljöövervakning eller i yrkesfisket. Data inkluderar/omfattar uppskattade längder vid ålder av individer från tillbakaräkningar av insamlade vingben.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1963 – 2019

Studie kopplad till biobank

Studien har använt befintliga prover/material från en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Vävnad för åldersanalys på fisk (Databas Oden, SLU Akvatiska resurser)

Typ(er) av prov: Vingben från gädda (Esox lucius)

Variabler

31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Åldersanalys och tillbakaberäknad storlek vid ålder från vingbenet på gäddor insamlade i yrkesfisket under deras lektid.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963 – 2019
  • Tidsupplösning: 1 år
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Östergötlands län

Geografisk beskrivning: Mälaren och Östergötlands kust

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Akvatiska resurser

Finansiering

  • Finansiär: Havs- och Vattenmyndigheten rorId
  • Information om finansiering: Diarienummer 4637-18
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Evolutionsbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Berggren, T., Sundblad, G., Bergström, U., Östman, Ö. 2022. Warmer water increases early body growth of northern pike (Esox lucius), but mortality has larger impact on decreasing body sizes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 79(5):771-781.
DOI: https://doi.org/10.1139/cjfas-2020-0386

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-02-03
Senast uppdaterad: 2022-06-07