Datauppsättning för forskningsartikel: Autumn destabilization of deep porewater CO2 store in a northern peatland driven by turbulent diffusion.

SND-ID: 2021-278-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ggdt-ew12

Citering

Skapare/primärforskare

Audrey Campeau - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Department of Forest Ecology and Management rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.seksko.2019.4.1-90

Beskrivning

Datauppsättningen har samlats in för att undersöka dynamik i torvporvattens CO2 -koncentration vid Degerö Stormyr, Sverige. Data består bland annat av mätningar av CO2 –koncentration i porvatten och temperatur på olika djup längs en vertikal torvprofil, per timme. Data används delvis för att beräkna skenbar vertikal diffusionskoefficient i torvporvatten och flytfrekvens. All analys utfördes på R -kod. R-skript kan tillhandahållas på begäran till motsvarande författare.

Mer information på den engelska katalogsidan.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-05-30 – 2018-01-01

Variabler

44

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Hourly in-situ sensor measurements
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-30 – 2018-01-01
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län

Geografisk beskrivning: Degerö Stormyr

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Department of Forest Ecology and Management

Medverkande

Marcus Wallin - Sverige Lantbruksuniversitet, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Kevin Bishop - Sverige Lantbruksuniversitet, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Dominic Vachon - Umeå Universitet, Department of Ecology and Environmental Sciences

Mats Nilsson - Sverige Lantbruksuniversitet, Department of Forest Ecology and Management

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-3919

Finansiering 2

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-01529
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Sjöar och vattendrag (INSPIRE topic categories)

Publikationer

A. Campeau, D. Vachon, K. Bishop, M.B. Nilsson and M.B. Wallin (2021). Autumn destabilization of deep porewater CO2 store in a northern peatland driven by turbulent diffusion. Nature Communications, 12, 6857
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27059-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-10-26
Senast uppdaterad: 2021-11-29