Rape culture focus group transcripts

SND-ID: 2021-260-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/xgd6-wg82

Citering

Skapare/primärforskare

Tuba Inal - Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT orcid

Fredrik Sunnemark - Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT orcid

Forskningshuvudman

Högskolan Väst - Högskolan Väst rorId

Beskrivning

Syftet med forskningen var att få en bild av hur svensk ungdom förhåller sig till frågor om sexuellt våld i metoo -eran. Studien bestod av tre fokusgrupper med unga i åldern 18-23 år. De visades klipp från tre filmer (Sixteen Candles, Redacted, Hip Hip Hora) där unga människor interagerar inom olika sammanhang (t.ex. skolan) och ombads att jämföra filmerna med sina egna gymnasieskolor eller uppfattningar om andra sammanhang i det svenska samhället.
Filmernas ämnen kretsar kring könsattityder och attityder till sexuella trakasserier/våld och två av filmerna är tonårsfilmer som skildrar diskursen kring dessa frågor i skolsammanhang bland tonåringar. Studien försöker förstå om något förändrats i samtalen kring dessa attityder efter metoo.
Data består av transkriptionerna av fokusgruppsintervjuerna.

Intervjutranskript

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Unga (18-23) som gick gymnasiet i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Urvalet innehöll unga personer i åldrarna 18 till 23 eftersom vi ville säkerställa att det inte hade gått många år sedan deras examen så att deras minnen fortfarande var färska medan de reflekterade över sina gymnasieupplevelser under intervjuerna. Dessutom ville vi ha deras erfarenheter relevanta för dagens tidsperiod eftersom en gymnasiekontext för mer än fem år sedan kan vara helt annorlunda än dagens.

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-21 – 2019-03-15

Antal individer/objekt

15

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fokusgrupp: traditionell
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-02-21 – 2019-03-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Högskolan Väst

Finansiering

  • Finansiär: Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Genusstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2022-05-10