Vintervikt hos olika underarter av honungsbikolonier Apis mellifera (Linné, 1758) i sydvästra Sverige

SND-ID: 2021-240-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/987y-d292

Citering

Alternativ titel

Winter weight data in honey bees

Skapare/primärforskare

Niclas Norrström - Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap orcid

Mats Niklasson - Stiftelsen Nordens Ark orcid

Sonja Leidenberger - Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde - Institutionen för Biovetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

FP2018/21

Beskrivning

Honungsbin står för närvarande inför flera utmaningar som har resulterat i att bipopulationer minskar i många delar av världen. I nordliga klimat är vintern en flaskhals för honungsbin och en fördjupad förståelse av koloniernas förmåga att stå emot vintern behövs för att skydda bipopulationerna från ytterligare nedgång. I denna studie studerades vädervariablers inflytande på bikoloniers viktminskning under vintern (2019-2020) i två bigårdar (totalt 32 kolonier) i sydvästra Sverige med väderstationer som registrerade vind, temperatur, luftfuktighet och nederbörd med 5 minuters intervall. Tre underarter av honungsbin och en hybrid studerades: den inhemska Apis mellifera mellifera, italienska bin A. m. ligustica, Carnicabin A. m. carnica och hybriden Buckfast. Dessutom registrerades kvalsterangrepp av Varroa.
För att analysera faktorerna som är inblandade i resurskonsumtion utvecklades tre modelleringsmetoder med hjälp av väder- och viktdata: den första länkade daglig förbrukningshastighet med miljövariabler, den andra modellerade den kumulativa viktförändringen över tid och den tredje uppskattad

... Visa mer..
Honungsbin står för närvarande inför flera utmaningar som har resulterat i att bipopulationer minskar i många delar av världen. I nordliga klimat är vintern en flaskhals för honungsbin och en fördjupad förståelse av koloniernas förmåga att stå emot vintern behövs för att skydda bipopulationerna från ytterligare nedgång. I denna studie studerades vädervariablers inflytande på bikoloniers viktminskning under vintern (2019-2020) i två bigårdar (totalt 32 kolonier) i sydvästra Sverige med väderstationer som registrerade vind, temperatur, luftfuktighet och nederbörd med 5 minuters intervall. Tre underarter av honungsbin och en hybrid studerades: den inhemska Apis mellifera mellifera, italienska bin A. m. ligustica, Carnicabin A. m. carnica och hybriden Buckfast. Dessutom registrerades kvalsterangrepp av Varroa.
För att analysera faktorerna som är inblandade i resurskonsumtion utvecklades tre modelleringsmetoder med hjälp av väder- och viktdata: den första länkade daglig förbrukningshastighet med miljövariabler, den andra modellerade den kumulativa viktförändringen över tid och den tredje uppskattade viktförändringen över tid kopplat till variablerna ljusintensitet och temperatur.
Viktminskningarna var i allmänhet låga (0,039 ± 0,013 kg/dag och koloni) och jämförbara med sydligare platser, troligen på grund av en exceptionellt varm vinter (medeltemperatur 3,5 ° C). Viktminskningarna skilde sig bara marginellt mellan underarter med indikationer på att A. m. mellifera hade en mer konservativ resursförbrukning, men fler studier behövs för att bekräfta detta. Vi fann ingen effekt av Varroa kvalster på viktminskning.
I allmänhet resulterade ökande ljus och temperatur i en ökande resursförbrukning hos honungsbina och inom temperaturområdena för experimentet överensstämmelse resultatet med huvudekvationen för metabolisk ekologisk teori (MTE). Effekterna av klimatförändringar kan eventuellt påverka honungsbinas övervintringsstrategier och framgång under övervintringar eftersom temperaturen förväntas förändras men ljusintensiteten förväntas förbli densamma. Ett beroende av både ljus och temperatur för att styra resursförbrukningen kan således potentiellt begränsa honungsbinas förmåga att anpassa sig till ett förändrat klimat. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-10-26 – 2020-03-15

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Swedish Museum of Natural History

Typ(er) av prov: bimaterial (Nos. NHRS-HEVA000017564-17579 Uddevalla, NHRS-HEVA000017580-17611 NordensArk)

Variabler

12

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Viktminskning av honungsbi genom en vågsystem bikuporna stod på
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-10-26 – 2020-03-15
  • Instrument: Vågsystem med Väderstation Wolf-Waage - model ApiGraph 3.1 och model ApiWeather-RF6, Wolf-Waagen GmbH & Co, Germany
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län, Sotenäs kommun, Uddevalla kommun, Bohuslän

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Biovetenskap

Finansiering

  • Finansiär: EU-finansierad INTERREG Sverige-Norge program - Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige (2014-2020)
  • Diarienummer hos finansiär: 20201923
  • Projektnamn på ansökan: BIstånd till nordiska bin - unik resurs för framtidens ekosystemtjänster
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Norrström, N., Niklasson, M. and Leidenberger, S. (2021). Winter weight loss of different subspecies of honey bee Apis mellifera colonies (Linnaeus, 1758) in southwestern Sweden, PLoS ONE
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258398

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-10-14