Kvinnoundersökningen (KVUS) - Psykiatrisk del

SND-ID: 2021-213-1.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi rorId

Diarienummer hos huvudman

Dnr: 075 09

Dnr: 65-80

Beskrivning

Denna databeskrivning avser de psykiatriska delarna av Kvinnoundersökningen (KVUS).

KVUS är en tvärvetenskaplig longitudinell studie som grundades 1968, då ett representativt urval av kvinnor boende i Göteborg tog del i en hälsoundersökning.

Delundersökningen omfattar psykiatrisk intervju, somatiska undersökningar, tester av sjukgymnast, psykologtest, blodprov med omfattande laboratorieanalyser samt en anhörigintervju. Vidare samlas data in relaterad till socioekonomisk status, civilstånd, levnadsvillkor, bostadssituation, utbildning, religiositet, hobbys och livshändelser. Slutligen ingår neurobiologisk undersökning i form av datortomografi (CT) och magnetröntgen (MR) av hjärnan samt lumbalpunktion och analys av hjärn-ryggmärgsvätska. Journaler från alla större sjukhus, geriatriska och psykiatriska institutioner samt polikliniska mottagningar i Göteborg granskas för att finna fall av psykiska och somatiska sjukdomar. Demens, depression, psykotiska sjukdomar, sömnproblem, ångestsjukdomar, och post-traumatiskt stresssyndrom (PTSS) diagnostiseras enligt DSM-III-R och DSM-IV. Somatiska sjukdom

... Visa mer..
Denna databeskrivning avser de psykiatriska delarna av Kvinnoundersökningen (KVUS).

KVUS är en tvärvetenskaplig longitudinell studie som grundades 1968, då ett representativt urval av kvinnor boende i Göteborg tog del i en hälsoundersökning.

Delundersökningen omfattar psykiatrisk intervju, somatiska undersökningar, tester av sjukgymnast, psykologtest, blodprov med omfattande laboratorieanalyser samt en anhörigintervju. Vidare samlas data in relaterad till socioekonomisk status, civilstånd, levnadsvillkor, bostadssituation, utbildning, religiositet, hobbys och livshändelser. Slutligen ingår neurobiologisk undersökning i form av datortomografi (CT) och magnetröntgen (MR) av hjärnan samt lumbalpunktion och analys av hjärn-ryggmärgsvätska. Journaler från alla större sjukhus, geriatriska och psykiatriska institutioner samt polikliniska mottagningar i Göteborg granskas för att finna fall av psykiska och somatiska sjukdomar. Demens, depression, psykotiska sjukdomar, sömnproblem, ångestsjukdomar, och post-traumatiskt stresssyndrom (PTSS) diagnostiseras enligt DSM-III-R och DSM-IV. Somatiska sjukdomar klassificeras enligt etablerade kriterier.

Syfte:

Syftet med studien var från början att undersöka anemi och hälsofaktorer relaterad till menopaus, men har sedan omfattat även att undersöka faktorer hos kvinnor i medelåldern som har betydelse för utveckling av bland annat hjärtkärlsjukdom, diabetes, cancer, demens och andra psykiska sjukdomar i hög ålder.

Databeskrivningen avser endast de psykiatriska delundersökningarna av KVUS/PPSW-kohorten från H70-studierna. För översikt av kohorter, variabler och kontaktvägar för att skicka förfrågan om data, se länkarna till NEAR-portalen.

KVUS startade år 1968 med rekrytering av 1 467 kvinnor mellan 38 och 60 år. Fem olika födelsekohorter av kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930 följdes upp år 1974‒75, 1981‒82, 1992‒93, 2000‒02, 2005‒06, 2009‒11, 2015‒16, och 2018‒19 och planeras att följas upp 2021.

Undersökningen omfattar psykiatrisk intervju, somatiska undersökningar, tester av sjukgymnast, psykologtest, blodprov med omfattande laboratorieanalyser samt en anhörigintervju. Vidare samlas data in relaterad till socioekonomisk status, civilstånd, levnadsvillkor, bostadssituation, utbildning, religiositet, hobbys och livshändelser. Slutligen ingår neurobiologisk undersökning i form av datortomografi (CT) och magnetröntgen (MR) av hjärnan samt lumbalpunktion och analys av hjärn-ryggmärgsvätska. Journaler från alla större sjukhus, geriatriska och psykiatriska institutioner samt polikliniska mottagningar i Göteborg granskas för att finna fall av psykiska och somatiska sjukdomar. Demens, depression, psykotiska sjukdomar, sömnproblem, ångestsjukdomar, och post-traumatiskt stresssyndrom (PTSS) diagnostiseras enligt DSM-III-R och DSM-IV. Somatiska sjukdomar klassificeras enligt etablerade kriterier. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad data rörande psykisk och fysisk hälsa samt socio-demografiska och sociala faktorer

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

KVUS startade 1968 och består av 1467 kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930 som har följts longitudinellt i över 50 år.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Beskrivning av studiedesign

Totalt deltog 1467 kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930. Kvinnorna valdes från det svenska befolkningsregistret baserat på specifika födelsedatum för att ge ett representativt urval. Kvinnorna har sedan följts upp med vid ytterligare åtta tillfällen; 1974, 1980, 1992, 2000, 2005, 2009, 2015–16 och 2018. Ytterligare en uppföljning planeras till 2021. Urvalet har utökats vid två tillfällen (1980 samt 1922) för att säkerställa representativitet. År 2000 slogs KVUS samman med H70-studien (metadata relaterade till H70, H85 och 95+ finns via fliken Relaterade studier).

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Deltagarna har huvudsakligen valts ut genom ett representativt, systematiskt urval från befolkningsregistret.

Tidsperiod(er) som undersökts

1968 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Biobanken på Neurokemi Lab, SU/Mölndal, Socialstyrelsens nummer 532, reg-datum 2005-03-17

Typ(er) av prov: Blodprover och hjärnavbildning (MRI)

Antal individer/objekt

1467

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborg

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Uppdragsgivare

University of Gothenburg - University of Gothenburg

Etikprövning

Göteborg - dnr Dnr 65-80

Göteborg - dnr Dnr 075 09

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Bengtsson, C., Hällström, T. and Tibblin, G. (1973), Chapter X SOCIAL FACTORS, STRESS EXPERIENCE, AND PERSONALITY TRAITS IN WOMEN WITH ISCHAEMIC HEART DISEASE, COMPARED TO A POPULATION SAMPLE OF WOMEN. Acta Medica Scandinavica, 193: 82-92. https://doi.org/10.1111/j.0954-6820.1973.tb06404.x
DOI: https://doi.org/10.1111/j.0954-6820.1973.tb06404.x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.