Screening Across the Lifespan Twin Study (SALT)

SND-ID: 2021-196-1.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Svenska Tvillingregistret orcid

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik rorId

Beskrivning

SALT-studien initierades år 1998 och är en delstudie av Svenska tvillingregistret (STR) där en fullständig screening av alla tvillingar födda 1958 eller tidigare har inkluderats (n =44 919). Det finns tre delstudier av SALT-studien; 1) HARMONY (1998‒2003) där SALT-deltagare som var 65 år eller äldre screenades för demens. Alla tvillingar som screenade positivt tillsammans med sina tvillingpartners, liksom ett urval kognitivt intakta kontrollpar genomgick därefter en klinisk undersökning (n =1 557); 2) TwinGene (2004‒2008) där biologiska prover samlades in från SALT-populationen (n =12 614); 3) SALTY (2009‒2010) som inkluderade yngre tvillingar från SALT-studien som föddes mellan 1943 och 1958 (n =11 372). Data har samlats in vid tre tillfällen över tio år för den äldre kohorten (som ingår i HARMONY) och 12 år för den yngre kohorten (som ingår i SALTY).

Syftet med SALT-studien var att screena alla tvillingar i Sverige födda 1958 eller tidigare för de vanligaste komplexa sjukdomarna, oberoende av tvillingpartnerns status.

• I SALT-studien samlade man med datorassisterade telefonintervjuer info

... Visa mer..
SALT-studien initierades år 1998 och är en delstudie av Svenska tvillingregistret (STR) där en fullständig screening av alla tvillingar födda 1958 eller tidigare har inkluderats (n =44 919). Det finns tre delstudier av SALT-studien; 1) HARMONY (1998‒2003) där SALT-deltagare som var 65 år eller äldre screenades för demens. Alla tvillingar som screenade positivt tillsammans med sina tvillingpartners, liksom ett urval kognitivt intakta kontrollpar genomgick därefter en klinisk undersökning (n =1 557); 2) TwinGene (2004‒2008) där biologiska prover samlades in från SALT-populationen (n =12 614); 3) SALTY (2009‒2010) som inkluderade yngre tvillingar från SALT-studien som föddes mellan 1943 och 1958 (n =11 372). Data har samlats in vid tre tillfällen över tio år för den äldre kohorten (som ingår i HARMONY) och 12 år för den yngre kohorten (som ingår i SALTY).

Syftet med SALT-studien var att screena alla tvillingar i Sverige födda 1958 eller tidigare för de vanligaste komplexa sjukdomarna, oberoende av tvillingpartnerns status.

• I SALT-studien samlade man med datorassisterade telefonintervjuer information om tvilling- och familjestatus, längd, vikt, utbildning, yrke, användning av alkohol, tobak och koffein, vanliga sjukdomar, användande av mediciner, och köns- och åldersspecifika frågor. Information om modern- och födelseegenskaper inhämtades även från deltagarnas födelsejournaler.

• I HARMONY utfördes en kognitiv screening baserad på tvillingens prestanda på TELEs kognitiva screeninginstrument som innehåller tio frågor rörande mental status (MSQ), två andra kognitiva domäner och frågor gällande hälsa och daglig funktionsförmåga. För individer som presterade dåligt på TELE-instrumentet intervjuades en informant om hur mycket tvillingens kognitiva status stör vardagen.

• De tvillingar från HARMONY där man misstänkte demenssjukdom bjöds in till en klinisk utvärdering. Där kartlades en fullständig sjukdomshistoria, inklusive användning av receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel, samt minne och kognitiva symtom via granskning av journaler och intervju med deltagaren samt en anhörig. Deltagarna genomgick även en bedömning utförd av en sjuksköterska och en läkare, som inkluderade fysiska och neurologiska undersökningar, en neuropsykologisk bedömning; och en remiss för hjärnavbildning. Demensdiagnos, inklusive differentiell diagnos, fastställdes sedan vid en tvärvetenskaplig konferens.

• Det primära syftet med TwinGene-projektet var att komplettera SALT-studien med biologiska prover. Deltagarna ombads fylla i ett frågeformulär om vanliga sjukdomar och kontakta sin lokala vårdinrättning för en hälsokontroll samt blodprov.

• I SALTY-projektet bestod datainsamlingen av ett omfattande självrapporterat frågeformulär och en internetbaserad undersökning som inkluderade frågor rörande musikalisk upplevelse, psykologiskt flow och kreativ prestation, samt test av kognitiv och motorisk prestanda. Dessutom insamlades saliv för DNA-extraktion.

SALT-studien initierades år 1998, med syftet at screena alla tvillingar I Sverige födda 1958 eller tidigare för de vanligaste komplexa sjukdomarna, oberoende av tvillingpartnerns status. Den omfattande intervjun inkluderade frågor om sjukdom och hälsa, läkemedelsanvändning, yrke, utbildning, och livsstil.

För mer detaljerad information
https://neardb.near-aging.se/search#lists?type=variables&query=study(in(Mica_study.id,salt)),variable(limit(0,20)) Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska tvillingar födda 1958 eller tidigare

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla tvillingar födda 1958 eller tidigare och vid liv 1998.

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2010

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SALT

Typ(er) av prov: Blodprover

Variabler

2186

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 – 2002

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-02 – 2003

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004 – 2008
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 – 2002

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-02 – 2003

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004 – 2008

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009 – 2010
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2017-00641; 2021-00180

Etikprövning

Annan - dnr 00-132

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 97-051 (HARMONY)

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 96-098

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Zagai, U., Lichtenstein, P., Pedersen, N., & Magnusson, P. (2019). The Swedish Twin Registry: Content and Management as a Research Infrastructure. Twin Research and Human Genetics, 22(6), 672-680. doi:10.1017/thg.2019.99
DOI: https://doi.org/10.1017/thg.2019.99
SwePub: oai:prod.swepub.kib.ki.se:143136284

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.